Akademija likovnih umjetnosti

Konkurs za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom - Akademija likovnih umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti

Na osnovu  člana 103. Stav (1) Zakona o visokom obrazovanju,Odluke vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03-347.6/19 od 10.04.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu  o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa, broj 01 -12-10/19 od 06.05.2019. godine, Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu 

r a s p i s u j e 

Konkurs za izbor akademskog osoblja i
prijem u radni  odnos sa punim radnim vremenom