Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Javni oglas za prijem u radni odnos - Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Fakultet političkih nauka

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene Novine FBiH“, broj 26/16, 89/18), člana 136. Zakona o visokom obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17, 35/20, 40/20, 39/21) člana 3. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21), člana 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-47872-28/21 od 31.12.2021. godine, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet političkih nauka raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

Osnovni podaci o poslodavcu:

Naziv: Univerzitet u Sarajevu – Fakultet političkih nauka

Sjedište: Skenderija br. 72, 71000 Sarajevo

Web stranica: www.fpn.unsa.ba

 

1. Viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove - 1 izvršilac na određeno vrijeme