Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/12, 02-01/16 i 02-01/17 od 27. 1. 2020. godine, 02-01/49 od 31. 1. 2020. godine, 02-01/92, 02-01/93, 02-01/95 i 02-01/104 od 27. 2. 2020. godine, saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-3-52/20 od 26. 2. 2020. godine i broj: 01-5-84/20 od 25. 3. 2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE 
K O N K U R S 
za izbor