Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja br: 01-443/20 od 05.02.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-3-51/20 od 26.02.2020. godine, r a s p i s u j e s e:

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

  1. Oblast Organizacija i upravljanje u sportu - 1 izvršilac – saradnik u zvanju višeg asistenta, puno radno vrijeme.