Univerzitet u Sarajevu

INTERNI POZIV za dostavljanje prijava za raspodjelu sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz budžeta za 2019. godinu

UNSA

Na osnovu Ugovora broj 0101-4332/19 od 8. 5. 2019. godine o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, zaključenog između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Univerziteta u Sarajevu, a u skladu sa Odlukom broj 01-5-112/20, sa 7. elektronske sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu, održane 25. 3. 2020. godine, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

INTERNI POZIV
za dostavljanje prijava za raspodjelu sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz budžeta za 2019. godinu


Interni poziv ostaje otvoren 60 dana od dana objavljivanja, do 3. juna 2020. godine.

Prijave je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu: nir@unsa.ba.

NAPOMENA: dokumentaciju za prijavu potrebno je prema Rektoratu elektronskim putem dostaviti sa zvanične e-mail adrese prodekana, dekana/direktora ili dekanata organizacione jedinice.