Muzička akademija

KONKURS/NATJEČAJ za izbor u akademska zvanja - Muzička akademija

Muzička akademija

Na osnovu Odluka Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 02-1-102/5.1 od 14. 02. 2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-180/18 od 28. 02. 2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

raspisuje 
K O N K U R S / N A T J E Č A J 
za izbor u akademska zvanja