Studij

Ured za podršku studentima

Ustav Bosne i Hercegovine garantuje ravnopravnost svih njenih građana i zabranu diskriminacije po bilo kojem osnovu, pa tako i na osnovu invaliditeta. Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (2006), invaliditet nastaje kao rezultat međudjelovanja osobe i barijera koje postoje u okolini, a koje onemogućavaju njeno puno i djelotvorno sudjelovanje u društvu jednako kao drugi ljudi. Važne oblasti života koje propisuje Konvencija jesu obrazovanje i zapošljavanje. Naime, obrazovanjem se stiču i razvijaju kompetencije za obavljanje određenog posla. Osoba je konkurentna na tržištu rada proporcionalno kompetencijama koje posjeduje. Iz toga proizlazi da je obrazovanje proces kojim se osigurava zapošljivost pojedinca i povećava njegova konkurentnost na tržištu rada. Ostvarivanje prava na obrazovanje i mogućnost dokvalifikacije i prekvalifikacije u skladu s potrebama tržišta, osnovni su uvjeti za ostvarivanje prava na zapošljavanje i kasniju ekonomsku samostalnost. Ipak, u stvarnosti se najčešće barijere socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom javljaju upravo u ovim oblastima. Stoga je vrlo značajno ukazati na potrebu za institucionalnom podrškom osobama s invaliditetom u procesu tranzicije od obrazovanja do tržišta rada kako bi se omogućilo odnosno olakšalo njihovo zapošljavanje.

Govoreći o pravu na obrazovanje i zapošljavanje neminovno se nameće pitanje tranzicije iz jednog konteksta u drugi. Prelaz iz obrazovnog sistema na tržište rada je ključna tačka u životu svih studenata, budući da se odnosi na njihovu ekonomsku i psihosocijalnu dobrobit, a to određuje njihovu budućnost. Oni koji su marginalizirani, a ne posjeduju osobine koje se smatraju potrebnim od strane poslodavaca "suočavaju se s barijerama, ne samo za zapošljavanje, već i za razvoj karijere" koji može imati dalekosežne posljedice na njihove živote i budućnost. Za osobe s invaliditetom ova vrsta tranzicije je često vrlo teška. Jedan od razloga je nedostatak podrške u tom procesu. Zbog toga je prepoznato da usluge podrške unutar visokoškolskog okruženja mogu i trebaju bolje pripremiti studente s invaliditetom za prelaz iz škole na posao i za novi život u zajednici. To znači da proces tranzicije studenata s invaliditetom od obrazovanja do tržišta rada mora nužno uključiti sve aktere, od studenata preko univerziteta do poslodavaca. Samo sinergijom sva tri sektora: univerzitet, poslodavci i studenti, može se povećati stepen blagostanja svih građana i zemlje u cjelini. Univerziteti bi trebala pružiti veću podršku studentima s invaliditetom u cilju njihove pripreme za izazove u procesu traženja posla, povezati se s poslodavcima i učiniti da studenti budu konkurentniji na tržištu rada. Poslodavci moraju biti osjetljivi na činjenicu da osobe s invaliditetom mogu komunicirati i imati drugačiji pristup u izvršavanju radnih zadataka koji se razlikuje od drugih zaposlenika. Predrasude, strahovi i nesigurnosti o zapošljavanju osoba s invaliditetom često proizlaze iz nerazvijene svijesti i manjka znanja i iskustva. Kroz proces informiranja i učenja poslodavci će biti spremniji kreirati adekvatna radna mjesta. Sam student može pomoći u ovom procesu vlastitim angažmanom, motivacijom, samoobrazovanjem i radnom etikom.

Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu (UPS!) će osiguravati pomoć i podršku studentima u različitim oblastima. Osnovna djelatna orijentacija Ureda je usmjerena ka pomoći i podršci pri odabiru studija,  unapređenju pristupa obrazovanju, osiguranju uvjeta za zadovoljavanje potreba i uživanje prava, psihološku pomoć, informiranje i obrazovanje studenata, poboljšanju iskustva studiranja studenata s invaliditetom, istraživačkim aktivnostima, organizaciji i realizaciji obuka za nastavno i nenastavno osoblje, učešću u donešenju i izmjenama zakonskih i podzakonskih akata u vezi sa obrazovanjem, stipendiranje studenata, itd. Cilj  je  i da  se  usklade  potrebe  i  potencijali  pojedinaca  sa potrebama  na  tržištu  rada  radi  povećanja  zapošljivosti.  U  interakciji  partnera  stvaraju se  uvjeti  za  cjeloživotno  učenje,  razvoj  karijere,  profesionalnu  i  teritorijalnu  mobilnost. Univerzitet u Sarajevu će kroz rad Ureda djelovati u smjeru izgradnje povjerenja i podrške u prostoru visokog obrazovanja dajući svojim primjerom obavezu i drugim odgovornim strukturama da slijede isti primjer.

Ured za podršku studentima
Kampus Univerziteta
Zmaja od Bosne br. 8
Telefon: +387 33 668 251 
E-mail: ured@unsa.ba