Istraživanje i saradnja

Kontakti (Međunarodna saradnja)

Služba za međunarodnu saradnju
Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo
+387 33 565 116
+387 33 668 454

 1. Prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektor, email: vicerector.nikolic@unsa.ba
 2. Dr. Jasna Bošnjović, rukovodilac službe, email: jasna.bosnjovic@unsa.ba
 3. Ljiljana Šulentić, dipl.arch.eng., stručni saradnik, email: ljiljana.sulentic@unsa.ba
 4. Adnan Rahimić, M.sci, stručni saradnik, email: adnan.rahimic@unsa.ba

Za više informacija o određenom programu kontaktirajte sljedeće osobe:

 • Erasmus+ (Credit mobility, Capacity building, Strategic partnership, Jean Monnet, Sport)
 • Erasmus Mundus
 • CEEPUS

Kontakt: jasna.bosnjovic@unsa.ba, adnan.rahimic@unsa.ba, erasmus@unsa.ba


 • MEVLANA
 • Mreže, članstva i bilateralni sporazumi (koji nisu Erasmus) - University Networks, Memberships and Bilateral (non Erasmus) agreements
 • Cotutelle and Joint PhD Programs

Kontakt: ljiljana.sulentic@unsa.ba


 • O studijskim programima na organizacionim jedinicama UNSA 

Prodekani i koordinatori