Istraživanje i saradnja

Kontakti Istraživanje

Naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad

Prof. dr. Dženana Husremović, prorektor
E-mail: prorektorzanir@unsa.ba

Služba za naučnoistraživački rad

Nina Begović, stručni saradnik
Tel: + 387 33 565-123
E-mail: nina.begovic@unsa.ba 

 
KONTAKTI ZA ZA NI/UIR NA ČLANICAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU

GRUPACIJA UMJETNOSTI:

Akademija likovnih umjetnosti
Adresa: Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo
E-mail: alu@alu.unsa.ba
Web: www.alu.unsa.ba
 
Akademija scenskih umjetnosti
Adresa: Obala Kulina bana 11, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. Srđan Vuletić, prodekan
E-mail: srdjan.vuletic@asu.unsa.ba; srdanvuletic@gmail.com, asu@asu.unsa.ba
Web: www.asu.unsa.ba
 
Muzička akademija
Adresa: Josipa Štadlera 1/II, 71000 Sarajevo
E-mail: info@mas.unsa.ba
Web: www.mas.unsa.ba
 
GRUPACIJA HUMANISTIČKIH NAUKA:

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Adresa: Patriotske lige 41, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Husnija Kajmović, prodekan
E-mail: hkajmovic@gmail.com 
Web: www.fasto.unsa.ba
 
Filozofski fakultet

Adresa: Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: doc. dr. Ksenija Kondali, prodekan
E-mail: dekanat@ff.unsa.ba; ksenija.kondali@ff.unsa.ba
Web: www.ff.unsa.ba
 
Pedagoški fakultet
Adresa: Skenderija 72, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Almedina Čengić, prodekan
E-mail: dekanatpf@pf.unsa.ba; a.cengic@pf.unsa.ba 
Web: www.pf.unsa.ba
 
Fakultet islamskih nauka
Adresa: Čemerlina 54, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba:  doc. dr. Zehra Alispahić, koordinator
E-mail: zalispahic@yahoo.com 
Web: www.fin.ba
 
Katolički bogoslovni fakultet
Adresa: Josipa Štadlera 5, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba:  doc. dr. Šimo Maršić, prodekan
E-mail: tajnistvo@kbf.ba, marsicsimo@gmail.com 
Web: www.kbf.ba
 
GRUPACIJA MEDICINSKIH NAUKA:

Fakultet zdravstvenih studija
Adresa: Bolnička 25, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: doc. dr. Emira Švraka, prodekan
E-mail: emira.svraka@fzs.unsa.ba 
Web: www.fzs.unsa.ba

Farmaceutski fakultet
Adresa: Čekaluša 90, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Miroslav Šober, prodekan
E-mail: miro.sober@gmail.com
Web: www.ffsa.unsa.ba

Medicinski fakultet
Adresa: Čekaluša 90
Kontakt osoba: Taida Nakić
E-mail: taida.kapetanovic@mf.unsa.ba
Web: www.mf.unsa.ba

Stomatološki fakultet sa klinikama
Adresa: Bolnička 4a, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: doc. dr. Lejla Kazazić, prodekan za postdiplomski studij
E-mail: lkazazic@sf.unsa.ba 
Web: www.sf.unsa.ba
 
Veterinarski fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Hajrudin Beširović, prodekan
E-mail: hajrudin.besirovic@vfs.unsa.ba
Web: www.vfs.unsa.ba
 
GRUPACIJA PRIRODNO-MATEMATIČKIH I BIOTEHNIČKIH NAUKA:

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Pakeza Drkenda, prodekan
E-mail: p.drkenda@ppf.unsa.ba
Web: www.ppf.unsa.ba
 
Prirodno-matematički fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: doc. dr. Ranko Mirić, prodekan
E-mail: rmiric@gmail.com
Web: www.pmf.unsa.ba
 
Šumarski fakultet
Adresa: Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Ćemal Višnjić, prodekan
E-mail: vicemal@yahoo.com
Web: www.sfsa.unsa.ba
 
GRUPACIJA DRUŠTVENIH NAUKA:

Ekonomski fakultet
Adresa: Trg Oslobođenja – Alija Izetbegović 1, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Elvir Čizmić, prodekan
E-mail: elvir.cizmic@efsa.unsa.ba 
Web: www.efsa.unsa.ba
 
Fakultet političkih nauka
Adresa: Skenderija 72
Kontakt osoba: doc. dr. Sead Turčalo, prodekan
E-mail: sead.turcalo@fpn.unsa.ba
Web: www.fpn.unsa.ba
 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Jasmin Ahić, prodekan
E-mail: jahic@fkn.unsa.ba 
Web: www.fkn.unsa.ba
 
Pravni fakultet
Adresa: Kulina Bana 7, 71000 Sarajevo
E-mail: sekretarijat@pfs.unsa.ba
Web: www.pfsa.unsa.ba
 
GRUPACIJA TEHNIČKIH NAUKA:

Arhitektonski fakultet
Adresa: Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Ahmet Hadrović, prodekan
E-mail: ahmeth@af.unsa.ba 
Web: www.af.unsa.ba
 
Elektrotehnički fakultet
Adresa: Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Haris Šupić, prodekan
E-mail: haris.supic@etf.unsa.ba, prodekan.nir@etf.unsa.ba
Web: www.etf.unsa.ba
 
Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Abidin Deljanin, prodekan
E-mail: a_deljanin@hotmail.com 
Web: www.fsk.unsa.ba
 
Građevinski fakultet
Adresa: Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba:  prof. dr. Samir Dolarević, prodekan
E-mail: gfsa@gf.unsa.ba 
Web: www.gf.unsa.ba
 
Mašinski fakultet
Adresa: Vilsonovo Šetalište 9, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: prof. dr. Branko Vučijak, prodekan
E-mail: prodekannir@mef.unsa.ba
Web: www.mef.unsa.ba

NAUČNI INSTITUTI

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Adresa: Zmaja od Bosne br. 8 (objekat 10), 71000 sarajevo
E-mail: ingeb@ingeb.unsa.ba
www.ingeb.unsa.ba

Institut za istoriju
Adresa: Alipašina 9, 71000 sarajevo
E-mail: nauka@bih.net.ba
www.iis.unsa.ba

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Adresa: Halida Nazečića 4, 71000 Sarajevo
E-mail: info@institut-genocid.unsa.ba
www.institut-genocid.unsa.ba 

Institut za jezik u Sarajevu
Adresa: Hasana Kikića 12 , 71000 Sarajevo
E-mail: insjezik@bih.net.ba
www.izj.unsa.ba

Orijentalni institut
Adresa. Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
E-mail: ois@bih.net.ba
www.ois.unsa.ba

UNIVERZITETSKI CENTRI

Centar za interdisciplinarne studije (CIS)
Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
E-mail: coordination@cis.unsa.ba
Web: www.cis.unsa.ba

Centar za ljudska prava
Adresa: Zmaja od Bosne 8 (objekat 36), 71000 Sarajevo
E-mail: hrc_sa@hrc.unsa.ba
Web: www.hrc.unsa.ba

Univerzitetski tele-informatički centar (UTIC)
Adresa: Zmaja od Bosne 8 (objekat 33), 71000 Sarajevo
E-mail: support@utic.unsa.ba
Web: www.utic.unsa.ba

PRIDRUŽENE ČLANICE

Fakultet za upravu
Adresa: Igmanska 40A, 71320 Vogošća
e-mail: fakultet@fu.unsa.ba
Web: www.fu.unsa.ba

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
Adresa: Zmaja od Bosne 8b
E-mail: nubbih@nub.ba
Web: www.nub.ba

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
Adresa: Zmaja od Bosne 3
E-mail: z.muzej@zemaljskimuzej.ba
Web: www.zemaljskimuzej.ba

Gazi Husrev-begova biblioteka
Adresa: Gazi Husrev-begova 46
E-mail: info@ghb.ba
Web: www.ghb.ba