O Univerzitetu

Senat

Senat je najviše stručno i akademsko tijelo Univerziteta odgovorno za odlučivanje o svim akademskim pitanjima. Senatom predsjedava rektor Univerziteta.

Senat, inter alia, odlučuje o svim akademskim pitanjima, a posebno o pitanjima koja se odnose na nastavnu, naučnu, umjetničku i stručnu djelatnost Univerziteta. Prati realizaciju razvoja Univerziteta sa stanovišta ostvarivanja nastavnog, nastavnonaučnog, umjetničkog, nastavno-umjetničkog, naučnoistraživačkog i stručnog rada, donosi nastavne planove i programe za sva tri ciklusa studija, te prati njihovu primjenu. Senat odlučuje o akademskim pitanjima na prijedlog odgovarajućeg vijeća grupacije nauka/umjetnosti kao i drugih tijela Univerziteta i Studentskog parlamenta.

Senat kao najviše stručno i akademsko tijelo čine predstavnici akademskog osoblja odnosno naučnoistraživačkog osoblja zaposlenih na Univerzitetu/organizacionoj jedinici, kao i predstavnici akademskog osoblja zaposlenih u ustanovama koje predstavljaju nastavnu bazu u skladu sa zakonom te predstavnici studenata.

 

Članovi Senata Univerziteta u Sarajevu 

Rektor                                                                           

Prof. dr. Rifat Škrijelj

Prorektor za nastavu i studentska pitanja                                                                

Prof. dr. Aida Hodžić

Prorektor za naučno-istraživački i umjetničko-istraživački rad

Prof. dr. Dženana Husremović

Prorektor za međunarodnu saradnju                                                               

Prof. dr. Aleksandra Nikolić

Prorektor za finansije                                                              

Prof. dr. Elvir Čizmić

Prorektor za umjetnost, kulturu i sport

Prof. Sanja Burić

Prorektor za kvalitet

Prof. dr. Maida Čohodar Husić 

Student-prorektor​​​​​​

Rijana Jusufbegović

Akademija likovnih umjetnosti                                

Prof. mr. Marina Finci

Akademija scenskih umjetnosti                              

Prof. dr. Mersad Čuljević

Arhitektonski fakultet                                                

Prof. mr. Mevludin Zečević

Ekonomski fakultet                                       

Prof. dr. Jasmina Selimović

Elektrotehnički fakultet                                             

Prof. dr. Samim Konjicija

Fakultet islamskih nauka                                         

Prof. dr. Zuhdija Hasanović                     

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Prof. dr. Nedžad Korajlić

Fakultet političkih nauka                                          

Prof. dr. Šaćir Filandra

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja                           

Prof. dr. Haris Alić

Fakultet za saobraćaj i komunikacije                   

Prof. dr. Samir Čaušević

Fakultet zdravstvenih studija                                  

Doc. dr. Arzija Pašalić

Farmaceutski fakultet                                               

Prof. dr. Fahir Bečić 

Filozofski fakultet                                                  

Prof. dr. Muhamed Dželilović                         

Građevinski fakultet                                                 

Prof. dr. Samir Dolarević

Mašinski fakultet                                                     

Prof. dr. Izet Bijelonja

Medicinski fakultet                                       

 

Muzička akademija                                       

Prof. dr. Senad Kazić

Pedagoški fakultet                                         

Prof. dr. Fatih Destović

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet                  

Prof. dr. Muhamed Brka

Pravni fakultet                                                           

Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić

Prirodno-matematički fakultet                                 

Prof. dr. Mustafa Memić

Stomatološki fakultet sa klinikama                                             

Prof. dr. Muhamed Ajanović

Šumarski fakultet                                                      

Prof. dr. Mirza Dautbašić

Veterinarski fakultet                                                

Prof. dr. Nihad Fejzić

Fakultet za upravu                                     

Prof. dr. Nezir Krčalo

Katolički bogoslovni fakultet                               

Prof. dr. Darko Tomašević

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Prof. dr. Naris Pojskić

Orijentalni institut                                      

Dr. Adnan Kadrić

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava         

Dr. Fikret Bečirović 

Institut za istoriju                                                   

Dr. Muhamed Nametak 

Institut za jezik                                                       

Dr. Alen Kalajdžija

Univerzitetski klinički centar Sarajevo 

Prof. dr. Sebija Izetbegović

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

Dr. Ismet Ovčina

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu