Studij

Priznavanje IVK

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE INOSTRANE VISOKOŠKOLSKE KVALIFIKACIJE

1) ZAHTJEVI ZA STRUČNO PRIZNAVANJE (U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA) PODNOSE SE UNIVERZITETU U SARAJEVU NA SLIJEDEĆU ADRESU:

UNIVERZITET U SARAJEVU
(Zahtjev za priznavanje IVK)
Obala Kulina bana 7/II
71000 SARAJEVO

2) ZAHTJEVI ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE (NASTAVAK OBRAZOVANJA) SE PODNOSE FAKULTETU ILI AKADEMIJI NA KOJOJ JE ORGANIZIRAN ODGOVARAJUĆI STUDIJSKI PROGRAM U ODNOSU NA STUDIJSKI PROGRAM PO KOJEM JE INOSTRANA VISOKOŠKOLSKA KVALIFIKACIJA STEČENA; UKOLIKO JE INOSTRANA VISOKOŠKOLSKA KVALIFIKACIJA STEČENA PO STUDIJSKOM PROGRAMU, A NE POSTOJI FAKULTET ILI AKADEMIJA NA KOJOJ JE ORGANIZIRAN ODGOVARAJUĆI STUDIJSKI PROGRAM, ILI JE STRANI STUDIJSKI PROGRAM MULTIDISCIPLINARAN/INTERDISCIPLINARAN, ZAHTJEV ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE SE PODNOSI UNIVERZITETU U SARAJEVU.

3) TROŠKOVI POSTUPKA PRIZNAVANJA UTVRĐENI SU CJENOVNIKOM U PRILOGU

4) UPLATA ZA STRUČNO PRIZNAVANJE SE VRŠI NA RAČUN UNIVERZITETA U SARAJEVU KAKO SLIJEDI:

Primalac: Univerzitet u Sarajevu
Svrha: Priznavanje IVK
Račun broj: 3383202250621169

UPLATA ZA STRUČNO PRIZNAVANJE U INOSTRANSTVU VRŠI SE NA RAČUN UNIVERZITETA U SARAJEVU, KAKO SLIJEDI:

IBAN CODE : BA391611000001144076
SWIFT CODE: RZBABA2S
BENEFICIARY BANK: Raiffeisen bank BiH
ADRESS: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo BiH
BENEFICIARY NAME: Univerzitet u Sarajevu, Obala Kulina Bana 7/II

5) UPLATE ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE VRŠE SE U NA ADRESU FAKULTETA ILI AKADEMIJE KOJIM SE ZAHTJEV PODNOSI, A UKOLIKO SE ZAHTJEV PODNOSI UNIVERZITETU, UPLATA SE VRŠI NA RAČUN UNIVERZITETA NA NAČIN KAKO JE TO NAVEDENO POD TAKOM 4. OVOG UPUTSTVA.

6) UZ ZAHTJEV ZA STRUČNO PRIZNAVANJE PRILAŽE SE SLIJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

a) obrazovna isprava o stečenoj visokoškolskoj kvalifikaciji odnosno drugi dokument koji zamjenjuje orginal iz kojeg se može utvrditi da je podnosilac zahtjeva stekao odgovarajuće obrazovanje i titulu ili je započeo studij

b) dodatak diplomi sa transkriptom ocjena ili drugi dokument koji je izdala visokoškolska ustanova iz kojeg se mogu utvrditi stečeni rezultati učenja

c) ovjerena kopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac zahtjeva promijenio ime i/ili prezime

d) ovjerena kopija identifikacionog dokumenta 

e) saglasnost podnosioca zahtjeva za provjeru i obradu podataka (ista se nalazi u prilogu Uputstva)

f) biografija (uključujući adresu i broj telefona podnosioca zahtjeva)

g) dokaz o izvršenoj uplati troškova postupka

Za sve navedene dokumente, izuzev dokumenata iz tač. d) i g) podnosilac zahtjeva dostavlja i prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prevod dokumenta iz tač. a) i b) podrazumijeva prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača.
 

Napomena: Dostavljaju se isključivo ovjerene kopije


 O B A V J E Š T E N J E

Prijem stranaka zainteresiranih za postupak stručnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Sarajevu: utorkom i četvrtkom u vremenskom periodu od 9:30 do 11:30 sati uz obavezu prethodnog dogovora termina putem telefona : +387 33 565 113

Kontakt:

Služba za pravne i opće poslove

Belma Hajradinović, MA 

Dodatne informacije se mogu dobiti putem e-maila: belma.hajradinovic@unsa.ba