Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/206 od 30. 5. 2019. godine, 02-01/224 od 28. 6. 2019. godine,   saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-/19-21/19 od 26. 6. 2019. godine i 01-24-111/19 od 17. 7. 2019. godine  

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE 
K O N K U R S 
za izbor