Univerzitet u Sarajevu

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je 26. aprila 2017. godine, Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini. 

U skladu konkursnom procedurom i tekstom konkursa, organizacione jedinice visokoškolskih ustanova svoje aplikacije podnose isključivo putem matičnih univerziteta. S obzirom na činjenicu da je potrebno da sve prijave budu potpisane od rektora i ovjerene pečatom Univerziteta u Sarajevu, ljubazno molimo podnositelje projektnih prijava sa Univerziteta u Sarajevu da koriste ovaj OBRAZAC

Pozivamo organizacione jedinice da kompletirane prijave dostave u Rektorat Univerziteta u Sarajevu (Služba za naučnoistraživački rad; 033/565-123), najkasnije do 15. maja 2018. godine, u 16:00 sati.