Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije Rialde Ćorović, MA

Pravni fakultet

Pravni fakultet

O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Rialde Ćorović, MA pod naslovom „Restorativna pravda u sistemu krivičnog pravosuđa“ za četvrtak, 05. 10. 2017. godine u 14 sati u Sali postdiplomskog studija, III sprat, lijevo (do Sale II godine).

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje Rialde Ćorović, MA pod naslovom „Restorativna pravda u sistemu krivičnog pravosuđa“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5813/’17 od 27.09.2017. godine, u sastavu:
1.    Prof. dr Zvonimir Tomić, predsjednik
2.    Prof. dr Hajrija Sijerčić-Čolić, član
3.    Prof.dr Jasna Bakšić-Muftić, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Pravnog fakulteta.
                            
SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA