Održan seminar „Model akreditacije/reakreditacije visokoškolskih institucija i studijskih programa“

Seminar „Model akreditacije/reakreditacije visokoškolskih institucija i studijskih programa“

U organizaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta 9. marta 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu je održan seminar pod nazivom „Model akreditacije/reakreditacije visokoškolskih institucija i studijskih programa“.
Na održanom seminaru gospodin Dalibor Ateljević iz Sektora za osiguranje kvaliteta Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA) je zajedno sa svojim saradnicama Jasminom Muminović i Marinom Cicović upoznao prisutne sa modelima institucionalne akreditacije/reakreditacije i akreditacije studijskih programa, a u cilju da se Univerzitet u Sarajevu što bolje pripremi za akreditaciju svojih studijskih programa i institucionalnu reakreditaciju koja ga očekuje.
Seminar je pozdravnim obraćanjem otvorio rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj i tom prilikom naglasio nastojanja Univerziteta da implementira i unaprijedi sistem upravljanja i osiguranja kvaliteta slijedeći standarde i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja, kroz rad prorektora za kvalitet, Odbora za upravljanje kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu, Službe za osiguranje kvaliteta i odbora za osiguranje kvaliteta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu. Također je istakao da je seminar prilika da se dobiju odgovori na sve nejasnoće u procesu koji slijedi.
Seminar je organiziran za prodekane, predsjedavajuće i članove odbora za osiguranje kvaliteta sa organizacionih jedinica, kao i za sve ostale zainteresirane saradnike iz reda akademskog i neakademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu. 
 

Seminar „Model akreditacije/reakreditacije visokoškolskih institucija i studijskih programa“
Seminar „Model akreditacije/reakreditacije visokoškolskih institucija i studijskih programa“
Seminar „Model akreditacije/reakreditacije visokoškolskih institucija i studijskih programa“
Seminar „Model akreditacije/reakreditacije visokoškolskih institucija i studijskih programa“