Obavještenje o prezentaciji rezultata radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Dževdete Dervić

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


O B A V J E Š T E NJ E 

o prezentaciji rezultata radne verzije projekta doktorske disertacije

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, mr. Dževdeta Dervić, studentica trećeg ciklusa – doktorskog studija iz prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju, studijski program „Fizika u obrazovanju“ prezentirati će rezultate radne verzije projekta doktorske disertacije pod nazivom 

„Efekti korištenja statičkih i dinamičkih vizualizacija u gimnazijskoj nastavi fizike“

dana 05.06.2019. godine (srijeda) u svečanoj sali Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 12,00 sati.

Prezentacija će se održati pred Komisijom, u sastavu:

  1. Dr. Elvedin Hasović, doktor fizičkih nauka, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Teorijska fizika“, predsjednik,
  2. Dr. Azra Gazibegović-Busuladžić, doktor fizičkih nauka, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Teorijska fizika“, mentor i član,
  3. Dr. Vanes Mešić, doktor metodičkih nauka iz oblasti fizike, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Fizika u obrazovanju“, mentor i član,
  4. Dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić, doktor metodičkih nauka iz oblasti hemije, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Metodika nastave hemije“, član,
  5. Dr. Nermin Đapo, doktor psiholoških nauka, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Kognitivna psihologija“ i „Statistika u psihologiji“, član,
  6. Dr. Senad Odžak, doktor fizičkih nauka, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Teorijska fizika“, rezervni član.