Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Nedima Kulenovića, MA

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PRAVNI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Nedim Kulenović, MA student III ciklusa – doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

„Faktička ustavna promjena u teoriji i praksi ustavnog prava, sa posebnim osvrtom na Ustav Bosne i Hercegovine“

dana 28.02.2019. godine u sali za sjednice (II kat, soba broj 204) Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, sa početkom u 13:00 sati.

DEKANAT PRAVNOG FAKULTETA