Nastavak posjeta s ciljem razvoja Univerziteta u Sarajevu

Posjeta Veterinarskom fakultetu

Danas je upriličena posjeta rektora Univerziteta prof. dr. Rifata Škrijelja i prorektora prof. dr. Aide Hodžić, prof. dr. Izeta Rađe, prof. dr. Aleksandre Nikolić i prof. Zijada Mehića Veterinarskom fakultetu i Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH. 
Prethodnih dana rektor Univerziteta je sa prorektorima  posjetio Fakultet za saobraćaj i komunikacije i Farmaceutski fakultet gdje su organizirani sastanci kojima su prisustvovali dekani prof. dr. Samir Čaušević i prof. dr. Davorka Završnik sa prodekanima. Također je upriličena posjeta Orijentalnom institutu gdje se sa rektorom i prorektorima susreo direktor dr. Adnan Kadrić sa saradnicima Instituta. 
Dekan i prodekani fakulteta ugostili su rektora u pratnji prorektora, te im predstavili način rada, strukturu nastavnika i saradnika te infrastrukturu kojom fakulteti raspolažu. 
Prilikom posjete Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH direktor dr. Ismet Ovčina je rektoru i prorektorima predstavio bogat knjižni fond te rukopisnu zbirku, zbirku rariteta i rijetkih knjiga, kartografsku zbirku.
Na sastancima se razgovaralo o aktuelnim i budućim  projektima, te su predstavljeni planovi Univerziteta za naredni period. Izrađen je „Projekat zapošljavanja 200 asistenata – najboljih studenata Univerziteta u Sarajevu“ i upućen Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje, a o detaljima projekta rektor Škrijelj upoznao je dekane fakulteta i direktora Instituta.
U toku posjeta  najavljeno je održavanje Erasmus+ info trening-sesije koja će biti organizirana 22. novembra 2017. godine povodom novog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru Erasmus+ programa.  
U planiranim posjetama rektor je prisutne upoznao sa procesom implementacije Zakona o visokom obrazovanju. Istaknuto je da je Univerzitet u Sarajevu u procesu implementacije, ali da će se u narednom periodu evidentirati nedostaci odnosno dijelovi Zakona koji su neprovodivi u predviđenim rokovima i putem svojih predstavnika u Komisiji za praćenje implementacije Zakona o visokom obrazovanju delegirati prijedloge poboljšanja odnosno izmjena Zakona po hitnom postupku.  
S ciljem kontinuiranog razvoja Univerziteta u Sarajevu, evidentiranja eventualnih poteškoća te unapređenja saradnje rektor Škrijelj će zajedno sa prorektorima nastaviti sagledavanje aktuelnog stanja
 

Posjeta Fakultetu za saobraćaj i komunikacije
Posjeta Farmaceutskom fakultetu
Posjeta Orijentalnom institutu
Posjeta Orijentalnom institutu
Posjeta Orijentalnom institutu
Posjeta Orijentalnom institutu
Posjeta Orijentalnom institutu
Posjeta Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci
Posjeta Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci
Posjeta Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci
Posjeta Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci
Posjeta Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci
Posjeta Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci
Posjeta Veterinarskom fakultetu
Posjeta Veterinarskom fakultetu
Posjeta Veterinarskom fakultetu
Posjeta Veterinarskom fakultetu
Posjeta Veterinarskom fakultetu