Na uvid javnosti: Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije, i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata mr. Mehmeda Bećića

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PRAVNI FAKULTET
Broj: 01-49/'18
Sarajevo, 12. 01. 2018. godine

O B A V I J E S T

I -  Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:

a)    Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije, i 
b)    korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata mr. Mehmeda Bećića, studenta trećeg ciklusa/doktorskog studija


II -  Naziv doktorske disertacije:

„Pravni transplanti i pravni pluralizam: transformacija stvarnog prava u Bosni i Hercegovini 1878-1918.“
 

III -  Sastav Komisije za ocjenu projekta doktorske disertacije:

  1. prof. dr Fikret Karčić, redovni profesor na nastavnom predmetu Opća historija države i prava, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, član
  2. prof. dr Enes Durmišević, redovni profesor na naučnoj oblasti Pravna historija, Pravni fakultet u Sarajevu, mentor i član
  3. prof. dr Meliha Povlakić, redovna profesorica na naučnoj oblasti Građansko pravo i Građansko procesno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, član

IV  - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevo, Obala Kulina bana br. 7 u prostorijama Službe za II i III ciklus studija, radnim danima od 11:00-13:00 sati od 13. 01. 2018. do 13. 02. 2018. godine.

Dekanat Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu