Akademija likovnih umjetnosti

Konkurs/Natječaj za izbor u akademsko zvanje - Akademija likovnih umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „ broj:33/17), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03- 567.4/18 od 11.06.2018.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-767/18 od 27.06.2018.godine o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa, Dekan Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu raspisuje
K O N K U R S / N A T J E Č A J
za izbor u akademsko zvanje:

1. Nastavnik /sva zvanja/ oblast Grafički dizajn- 1 izvršilac
1.2 Viši asistent za oblasti Grafika i Crtanje- 1 izvršilac
1.3 Asistent za oblast Multimedija – 1 izvršilac
1.4 Asistent za oblast Kiparstvo- 1 izvršilac
1.5 Asistent za oblast Produkt dizajn – 1 izvršilac