Pravni fakultet

Konkurs za izbor u akademsko zvanje - Pravni fakultet

Pravni fakultet

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-617/18 od 29.05.2018. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje
K O N K U R S
za izbor u akademsko zvanje