Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17),  prijedloga odluke Nastavno-naučnog vijeća Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-16-871-2/18 i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-1101-94/18 od 19.12.2018. godine, raspisuje se 

K O N K U R S 
za izbor akademskog osoblja