Odbrana doktorske disertacije mr. Žanese Ljevo

Građevinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU 

VIJEĆE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

O B J A V L J U J E

mr.sc. Žanesa Ljevo, dipl. inž. građ., viši asistent Građevinskog fakulteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom: 
„Uticaj upravljanja projektima na ostvarenje kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“
dana 07. 12. 2017. godine u sali 8/prizemlje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ulica Patriotske lige 30, sa početkom u 11:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta