Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije mr. sci. dr. Fuada Zukića

Medicinski fakultet

Broj: 02-3-3-AK-7185/18
Sarajevo, 11. 10. 2018.

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE MR. SCI. DR. FUADA ZUKIĆA

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:

Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju doktorske disertacije 

Kandidat: Mr. sci. dr. Fuad Zukić, asistent na Katedri za radiologiju i nuklearnu medicinu, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu i specijalista radiolog na Klinici za radiologiju KCUS

Naziv doktorske disertacije: „Validnost kompjuterske tomografije srca u procjeni kompleksnosti koronarne bolesti kalkulacijom Syntax skora“

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

a)    Prof. dr. Mirza Dilić – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – predsjednik komisije
b)    Prof. dr. Šekib Sokolović – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - član
c)    Prof. dr. Sandra Vegar - Zubović – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Radiološke tehnologije, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu - član

Mjesto i vrijeme za pregled izvještaja i korigovane radne verzije doktorske disertacije: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90, od 11. 10. do 10. 11. 2018. godine, svakim radnim danom od 8 do 15:30 u Sekretarijatu Fakulteta.


D E K A N
Prof. dr. Semra Čavaljuga, s.r.