Na uvid javnosti - Korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije Ermina Mašića, MA

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE


KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Modeli restauracije kopovskih jezera u Federaciji Bosne i Hercegovine“,  kandidata Ermina Mašića, MA, višeg asistenta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, studenta III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  1. Dr. Samir Đug, doktor bioloških nauka, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Biogeografija i ekološke aplikacije“, predsjednik,
  2. Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: „Ekologija“ i „Botanika“, mentorica,
  3. Dr. Jelena Rakočević, doktor bioloških nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, uža naučna oblast: „Algologija“, „Hidrobiologija“ i „Biocenologija“, član,
  4. Dr. Sadbera Trožić-Borovac, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: „Hidrobiologija“ i „Zoologija“, rezervni član.

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.