Veterinarski fakultet

Javni oglas za prijem u radni odnos - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
VETERINARSKI FAKULTET
Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo
www.vfs.unsa.ba 


Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Zakona o radu (“Službene novine FBiH”, br.: 26/16 i 89/18), člana 15. stav (3) tačka b) Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu broj: 02-13-1/19 od 25.01.2019. godine, odredaba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 % ukupnog kapitala (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/19) i na osnovu Odluke rektora Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-830/19 od 30.01.2019. godine, prethodnih saglasnosti Sindikata Univerziteta u Sarajevu i Sindikalnog odbora Veterinarskog fakulteta te u skladu sa aktom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevu broj: 11/05-38-1590-4/19 od 27.03.2019. godine, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet raspisuje 

J A V N I  OGLAS
za prijem u radni odnos