Veterinarski fakultet

Javni oglas za prijem u radni odnos na Veterinarskom fakultetu

1

UNIVERZITET U SARAJEVU
VETERINARSKI FAKULTET
Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo
www.vfs.unsa.ba


Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Zakona o radu (“Službene novine FBiH”, br.: 26/16 i 89/18), člana 15. stav (3) tačka b) Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu broj: 02-13-1/19 od 25.01.2019. godine, odredaba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 % ukupnog kapitala (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/19) i na osnovu Odluke rektora Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-4950/19 od 24.05.2019. godine, prethodne saglasnosti Sindikata Univerziteta u Sarajevu te u skladu sa aktom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevu broj: 11/05-38-22098-2/19 od 31.05.2019. godine, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet raspisuje


J A V N I  OGLAS


za prijem u radni odnos

1. Spremačica - 1 (jedan) izvršilac.

ORGANIZACIONA JEDINICA - VETERINARSKI FAKULTET


Opis poslova:
-    čišćenje prostorija i dvorišta i održavanje higijene radnog prostora i sredstava rada
-    i instalacija;
-    pranje prozora, zavjesa, pločica i ostalih zastakljenih površina;
-    mašinsko pranje radnog odijela i drugog veša potrebnog za rad i peglanje istog;
-    povremeni tekući sezonski poslovi;
-    i drugi jednostavni poslovi po potrebi i nalogu Dekana i Sekretara.
    
Pored općih zakonskih uvjeta (zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta i da je kandidat državljanjin Bosne i Hercegovine), kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete za radno mjesto:
            
-    Završena osnovna škola.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Mjesto obavljanja rada: Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, ulica Zmaja od Bosne 90,          71 000 Sarajevo.
Iznos osnovne plaće: 630, 00 KM (šeststotinaitrideset konvertibilnih maraka)
Radno vrijeme: 40 sati sedmično.

 


POTREBNI DOKUMENTI - OVJERENE KOPIJE:

Kandidati su obavezni da uz svojeručno potpisanu prijavu, sa naznakom kontakt podataka, dostave dole navedene dokumente:

1.    Kratku biografiju/CV,
2.    Izvod iz matične knjige rođenih,
3.    Uvjerenje o državljanstvu,
4.    Diplomu/svjedočanstvo o stečenoj školskoj spremi.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Prednost pri zapošljavanju imaju lica utvrđena članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.: 45/12 i 26/14).

Kandidati koji ispunjavaju uvjete o pripadnosti osobe - djeca šehida – poginulih branioca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja obavezni su dostaviti i dokaz odgovarajuće institucije o istom.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti.

Sa izabranim kandidatom će se zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom najduže do 31.12.2019. godine.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objave u dnevim novinama.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih javnim oglasom dostaviti neposredno na protokol Veterinarskog fakulteta ili putem pošte: Komisiji za provođenje javnog oglasa,  Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski  fakultet, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, sa naznakom “NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS “.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 033/729-158.