Erasmus+ La Sapienza Univerzitet u Rimu, studenti i akad. osoblje, ljetni semestar 19/20

Rok

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: La Sapienza Univerzitet u Rimu
 • Država: Italija
 • Erasmus kod: I ROMA01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
  • Master
  • PhD
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu:
  • Teaching

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini te imati status studenta u narednoj akademskoj godini kada je predviđena mobilnost (u slučaju da se radi o studentima završnih godina, moraju kontaktirati univerzitet na koji se prijavljuju kako bi dobili dopuštenje da se mogu "uslovno" prijaviti).

Mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti i uputama koje smo dobili sa La Sapienza Univerziteta u Rimu, studenti Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru studijskih oblasti koje su ponuđene na linku: https://corsidilaurea.uniroma1.it/en. Napomena: studenti medicinskih nauka se ne mogu prijaviti.

Akademsko osoblje se prijavljuje za aktivnosti predavanja u trajanju od minimalno 8h u toku jedne sedmice, a svoja predavanja mogu organizovati u skladu sa ponuđenim predmetima na datim  linkovima.


IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI
  • 850,00 EUR x 5 mjeseci
  • putni troškovi do iznosa 180,00 EUR
 • OSOBLJE
  • 160,00 EUR x 7 dana
  • putni troškovi do iznosa 180,00 EUR

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno i za studente i osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu. Za osoblje se preporučuje i putničko osiguranje s obzirom da je u pitanju kraći period boravka.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu. Osoblje koje putuje na kraći period ne treba vizu ukoliko ima odgovarajući i važeći biometrijski pasoš.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

PRIJAVA:

 • Zainteresovani studenti koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod).
 • Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu.
 • U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.
 • Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).

DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE: 

(MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE OKO PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA TRAŽENE DOKUMENTACIJE!)

 • STUDENTI:

  • NOMINACIJSKO PISMO
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Student može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti prodekanu na potpis. Prodekan je u obavezi da ovaj dokument stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA:nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni. 
  • PREPIS OCJENA
   • Ovaj dokument preuzimate iz studentske službe vaše matične institucije. Studenti viših ciklusa (MA ili PhD) dostavljaju prepise ocjena i za prethodne studije (MA za BA i MA, PhD za BA, MA i PhD). U ovom slučaju, kao prepis ocjena za prethodne cikluse možete dostaviti dodatak diplomi. Dokument nije potrebno prevoditi na engleski jezik. Nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.
  • DOKAZ O POZNAVANJU STRANOG JEZIKA
   • ukoliko ćete pratiti predavanja na italijanskom jeziku:
    • minimalan nivo B1 ili više
    • oficijelni certifikati koji će se uzeti u obzir: CILS, PLIDA, IT, CITA/TELC, potvrda sa fakulteta da pratite nastavu na italijanskom, certifikati iz škola za italijanski jezik za naznačenim nivoom
   • ukoliko ćete pratiti nastavu na engleskom jeziku:
    • minimalan nivo B1 ili više
    • oficijelni certifikati koji će se uzeti u obzir: međunarodno priznati certifikati (TOEFL, IELTS, Cambridge) ili
    • APTIS (testiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu) ili
    • diploma certificirane škole za strane jezike u BiH ili
    • potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou (B1 ili više);
    • Napomena: studenti koji će raditi istraživanje moraju dobiti potvrdu od mentora sa univerziteta domaćina da će radni jezik prilikom istraživanja biti engleski.
  • UGOVOR O UČENJU
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Ovaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom. Na datim linkovima sa predmetima sa univerziteta domaćina (iznad) unosite predmete u tabelu A (study programme at the receiving institution), te listu predmeta sa vaše matične institucije za koje očekujete da će vam biti priznati u tabelu B (recognition at the sending institution). Tabele koje slijede u dokumentu ne ispunjavate. U ovom trenutku prijavljivanja potpisi nisu potrebni. Ukoliko budete odabrani za ovu mobilnost, ovaj dokument ćete morati slati njima i tada će se tražiti da dokument sadrži potrebne potpise (studenta i prodekana u dijelu commitment).
   • PhD studenti svoj ugovor o učenju sastavljaju na osnovu datih predmeta na: https://www.uniroma1.it/en/pagina/list-phd-programmes
  • SKENIRANU STRANICU PASOŠA

Ukoliko budete odabrani (nakon što vas kontaktiraju), potrebno je da pripremite i dostavite sljedeće dokumente:

 • Svi studenti: Životopis (CV)
 • Svi studenti: Motivacijsko pismo (na engleskom ili italijanskom jeziku)
 • Samo PhD studenti: opis istraživanja i listu publikacija

Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendije, a prijavljuju se ponovo (ukoliko im Erasmus+ pravila dopuštaju) pored navedene dokumentacije ispod moraju dostaviti dokaz o obavljenom prostupku priznavanja predmeta sa prethodne mobilnosti (potvrda da su ostvareni rezultati sa prethodne mobilnosti priznati na matičnom fakultetu).

 • OSOBLJE:

  • NOMINACIJSKO PISMO
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Kandidat može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti dekanu na potpis (ili prodekanu ukoliko je imenovan posebnom odlukom kao potpisnik dokumenata za mobilnost). Dekan (prodekan) je u obavezi da ovaj dokument stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA:nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni. 
  • ŽIVOTOPIS (CV)
  • UGOVOR O MOBILNOSTI
   • Teaching: Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Dokument ispunjavate u skladu sa dogovorenim/predloženim aktivnostima na La Sapienzi Univerzitetu u Rimu.

Ukoliko budete odabrani, potrebno je da pripremite i sljedeće dokumente:

 • Motivacijsko pismo (na engleskom ili italijanskom jeziku)
 • Listu publikacija

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu "poboljšati šanse" za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 10.09.2019. godine, a rok za prijavu je do 27.09.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost:
  • studenata Univerziteta u Sarajevu (BA, MA, PhD),
  • akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu za opciju teaching (predavanje);
 • mobilnost se realizuje u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine;
 • trajanje mobilnosti za studente je 5 mjeseci, a za osoblje 7 dana;
 • dostupne su sljedeće stipendije za BiH:
  • studenti: dvije (2) stipendije,
  • osoblje: dvije (2) stipendije;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba - printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja
 • kontakt podaci za više informacija sa partnerskog univerziteta: erasmusworld@uniroma1.it

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše matične institucije - (pod)organizacione jedinice UNSA.