Poziv za dostavu prijava za učešće - Vannastavna radionica OSCE-a na temu: „Međunarodno krivično pravo i tranzicijska pravda“

OSCE

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizira vannastavnu Radionicu o međunarodnom krivičnom pravu i tranzicijskoj pravdi. 

Radionica je osmišljena kao napredni program obuke zasnovan na vještinama, za studente i studentice starijih godina pravnih fakulteta, kao i fakulteta kriminalistike i kriminologije, na univerzitetima u Bosni i Hercegovini (BiH). Cilj Radionice je osposobiti učesnike i učesnice Radionice ključnim znanjima iz oblasti prava kako bi mogli raditi na pozicijama vezanim za tranzicijsku pravdu i međunarodno krivično pravo spremni da se bave konkretnim pitanjima koja proizlaze iz predmeta ratnih zločina ili su u vezi s njima. Na ovoj Radionici studenti i studentice će imati priliku da steknu nova znanja i vještine neposredno od istaknutih praktičara i drugih eksperata na polju tranzicijske pravde. 

Osim toga, Radionica će imati ulogu platforme za diskusiju o savremenim pitanjima u ovoj oblasti, s ciljem promoviranja zakonitosti i prihvatanja međunarodnog krivičnog prava i njegove primjene u BiH, kao i za diskusiju o njegovoj ulozi u širem kontekstu tranzicijske pravde, kao sveobuhvatnim mehanizmom za oslovljavanje događaja iz prošlosti. 

I na kraju, ova Radionica će pružiti priliku studentima i studenticama da se upoznaju sa važnim radom Misije OSCE-a u BiH i njenoj ključnoj ulozi u izgradnji snažnijeg pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini i u osiguravanju pravednog procesuiranja predmeta ratnih zločina u skladu sa međunarodnim standardima. 

STRUKTURA 
Radionica će biti održana u periodu od 23. do 28. septembra 2018. godine. Studentima i studenticama će se prije početka radionice dostaviti materijali koji opisuju složena činjenična stanja, te materijali s konkretnim temama, koji će se morati pročitati i unaprijed pripremiti za diskusiju. 

Tipičan čas će se sastojati od kratkog teorijskog dijela koji će vodit praktičar ili ekspert iz oblasti prava. Nakon toga će slijediti simulacijska vježba po manjim grupama studenata i studentica u kojoj će se od njih tražiti da primijene znanje koje su stekli učenjem i tokom teorijskog dijela predavanja. 

Na kraju će se studenti i studentice još jednom okupiti zajedno sa praktičarem kako bi vodili interaktivnu diskusiju o ishodima simulacijske vježbe. Na posljednjem času učesnici i učesnice Radionice će pokazati znanje i vještine koje su stekli u sklopu vježbe simulacije rada suda. 

Potvrda o završenoj obuci s istaknutim postignućima će biti dodijeljena studentima i studenticama koji/e uspješno okončaju program Radionice. 

KO SE MOŽE PRIJAVITI 
Radionica će biti održana u Sarajevu i namijenjena je studentima i studenticama minimalno treće godine dodiplomskih pravnih studija, kao i studentima magistarskog studija. 

Želimo potaknuti studente i studentice kriminologije i kriminalistike na svim univerzitetima u Bosni i Hercegovini da se prijave na ovu besplatnu obuku. 
Misija će pokriti troškove smještaja i organizirati prevoz za učesnike i učesnice koji nisu iz Sarajeva. 

Radni jezici na Radionici će biti bosanski/hrvatski/srpski i engleski, te je njihovo radno poznavanje neophodno za učešće. 

Molimo vas da obratite posebnu pažnju na činjenicu da je format Radionice intenzivan i prvenstveno zasnovan na studentskoj interakciji i učešću, te je prisustvo na svakom času uslov za uspješno okončanje obuke. Stoga se studenti i studentice koji očekuju da neće moći prisustvovati jednom ili više časova ne trebaju prijavljivati. 

Također, Radionica zahtjeva opsežnu pripremu i grupni rad povrh predviđenih formalnih časova. Studenti i studentice trebaju biti spremni da provedu cijeli šestodnevni program, uključujući večeri, radeći na simuliranim predmetima i pripremajući se za simulaciju rada suda. 

KAKO SE PRIJAVITI 
Prijave se podnose isključivo na engleskom jeziku. 

Zainteresovani kandidati i kandidatkinje trebaju priložiti obrazac za prijavu i biografiju (CV) na email adresu: ICLTJWorkshop@osce.org, najkasnije do 3. augusta 2018. godine, do 23:59 sati. 

Uspješni kandidati i kandidatkinje će biti kontaktirani polovinom mjeseca augusta. Prijave pristigle nakon datog roka neće se razmatrati.
 
Na osnovu podnesenih prijava, Misija će odabrati do 20 učesnika/ca. 

KONTAKTI 
Dodatna pitanja u vezi sa gore nevedenim možete uputiti na ICLTJWorkshop@osce.org.