Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Nedžada Hadžiomerovića

1

UNIVERZITET U SARAJEVU
VETERINARSKI FAKULTET
VIJEĆE FAKULTETA


O B J A V LJ U J E


Radna verzija projekta doktorske disertacije pod naslovom: „GLOMERULARNA CIRKULACIJA REPTILSKOG I SISARSKOG TIPA NEFRONA KOD KOKOŠI“, kandidata mr. sc. Nedžada Hadžiomerovića, studenta III ciklusa - doktorskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu i izvještaj komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije koji su sačinili članovi Komisije u sastavu:


•    dr. Amela Katica, redovni profesor za oblast „Temeljne nauke veterinarske medicine“,   Univerziteta u Sarajevu - Veterinarskog fakulteta, predsjednik,
•    dr. Rizah Avdić, redovni profesor za oblast „Temeljne nauke veterinarske medicine“,  Univerziteta u Sarajevu - Veterinarskog fakulteta, član i
•    dr. Faruk Tandir, docent za oblast „Temeljne nauke veterinarske medicine“, Univerziteta u Sarajevu - Veterinarskog fakulteta, član.

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID


Radna verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj komisije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10 do 14 sati u Dekanatu Veterinarskog fakulteta, ulica Zmaja od Bosne 90.