Fakultet političkih nauka u Sarajevu

KONKURS za upis kandidata na interdisciplinarni studij III ciklusa (doktorski studij) iz oblasti društvenih nauka u akademskoj 2018/2019. godini

fpn
Rok

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SARAJEVO

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17), člana 24. i 25. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o usvajanju Nastavnog plana i programa trećeg ciklusa “Interdisciplinarnog doktorskog studija, istraživačko područje:društvene nauke, istraživačko polje: politologija, sociologija, sigurnosne i mirovne studije, socijalni rad i komunikologija“ broj: 01-4464/16 od 29.06.2016. godine, saglasnosti Univerziteta za raspisivanje konkursa broj: 01-399/18 od 25.04.2018. godine i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/05-38-27143-1/18 od 03.09.2018. godine, te Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-159/18 od 17.07.2018. godine o cijeni doktorskog studija, Fakultet političkih nauka u Sarajevu objavljuje:

    
KONKURS
za upis kandidata na interdisciplinarni studij III ciklusa (doktorski studij) iz oblasti  društvenih nauka u akademskoj 2018/2019. godini

I

Raspisuje se Konkurs za upis 30 ( 25 domaćih i 5 stranih ) studenata na interdisciplinarni studij III ciklusa - doktorski studij,  organiziran iz  naučnih oblasti politologije, sociologije, sigurnosnih i mirovnih studija, socijalnog rada i komunikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Studij se organizuje u trajanju od tri godine, a njegovim završetkom stiču se naučna zvanja: doktor političkih nauka, doktor socioloških nauka, doktor političkih nauka iz oblasti sigurnosnih i mirovnih studija, doktor socijalnog rada i doktor komunikoloških nauka, u skladu sa odabranim naučno - istraživačkim poljem i odbranjenom  temom doktorske disertacije.

Visina školarine iznosi 5.000,00 KM po godini studija koji će studenti plaćati  u ratama.

II

Pravo prijave na konkurs imaju:
•    Kandidati koji su završili drugi ciklus studija i stekli 300 ECTS studijskih bodova u području društvenih ili humanističkih nauka,
•    Kandidati koji su po ranijem Zakonu o visokom obrazovanju stekli titulu magistra nauka u području društvenih ili humanističkih nauka, a kojima se priznaje 60 ECTS studijskih bodova trećeg ciklusa,
•    Kandidati koji su na prvom i drugom ciklusu studija ostvarili minimalne prosjeke ocjena 8 (osam) ekvivalent (C) ili sa ostvarenim prosjekom ocjena 7 (sedam) i najmanje dva objavljena naučna rada iz odgovarajuće oblasti.

III
Uz prijavu na Konkurs kandidati su obavezni dostaviti:

•    Biografiju
•    Izvod iz matične knjige rođenih
•    Uvjerenje o državljanstvu
•    Diplome o završenom prethodnom univerzitetskom obrazovanju
•    Uvjerenja o položenim ispitima tokom prethodnih studija
•    Uvjerenje o poznavanju engleskog jezika
•    Spisak objavljenih radova (ukoliko ih ima)
Dokumenti se dostavljaju u orginalu.

Kandidat koji je stekao diplomu u inostranstvu prilaže i dokaz o nostrifikaciji/priznavanju iste ili potvrdu da je taj postupak nostrifikacije/priznavanja u toku.

IV

Nastava se izvodi na službenim jezicima Bosne i Hercegovine i na engleskom jeziku.

V

Redoslijed prijema kandidata će se vršiti na osnovu vrednovanja uspjeha na predhodna dva ciklusa studija, odnosno dodiplomskom i drugom ciklusu studija, vrednovanja objavljenih naučno istraživačkih radova i obavljenog intervjua sa svakim kandidatom koje će obaviti ovlaštena Komisija Fakulteta.
Rang lista primljenih kandidata će se objaviti u roku od 3 dana, nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.
Kandidati koji budu nezadovoljni redoslijedom prijema imaju pravo prigovora Vijeću doktorskog studija u roku od 3 dana od dana isticanja Rang liste.

VI

Kandidati koji se upišu na doktorski studij sa predhodno stečenom titulom magistra nauka oslobođeni su plaćanja školarine za jednu školsku godinu.

VII

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od njegovog objavljivanja.

Prijave dostaviti na adresu: Fakultet političkih nauka u Sarajevu, Skenderija 72, 71000 Sarajevo, u zatvorenoj koverti, s naznakom “Prijava za upis na doktorski studij FPN-a”.

Obrazac prijave može se preuzeti na Fakultetu političkih nauka, ili sa web stranice www.fpn.unsa.ba

Kontakt osoba: Kadrić Enisa, tel. 033/203-562 - lokal 170
Konkurs objavljen 14.09.2018. godine u dnevnim novinama “Dnevni avaz”, “Oslobodjenje”, “Dnevni list”, “Glas Srpske” i na web stranicama Fakulteta političkih nauka Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu.