Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/29 od 13. 2. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-8-74/19  od 27. 2. 2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE 
K O N K U R S 
za izbor