Građevinski fakultet

Konkurs - Građevinski fakultet

Građevinski fakultet

Na osnovu Odluka Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-199-4/20 od 11.02.2020. godine i broj: 02-1-199-5/20 od 11.02.2020. godine i Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-53/20 od 26.02.2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
1.) docent za naučnu oblast "Konstrukcije” – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
2.) vanredni profesor za naučnu oblast "Konstrukcije” – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;