Prirodno-matematički fakultet

DOPUNA KONKURSA/NATJEČAJA - Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 26.10.2017. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 29.11.2017. godine, a u skladu sa Sporazumom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu čije zapošljavanje finansira Federalni zavod za zapošljavanje, objavljuje se: 
    
DOPUNA KONKURSA/NATJEČAJA

U Konkursu/natječaju za izbor asistenta za oblasti: „Fizička geografija“ i „Geologija“ na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu koji je objavljen 07.02.2018. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”, na web stranici Univerziteta u Sarajevu i web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta, a u skladu sa Sporazumom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu čije zapošljavanje finansira Federalni zavod za zapošljavanje, vrši se dopuna konkursa/natječaja koja glasi: 

„Pravo prijave na Konkurs/natječaj imaju osobe prijavljene na evidencije nezaposlenih prije zaključenja Sporazuma o sufinansiranju, odnosno prije 05. 10. 2017. godine što kandidati trebaju potvrditi dokumentacijom.“

Konkurs/natječaj u ostalim dijelovima ostaje neizmijenjen.

Konkurs/natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja Dopune Konkursa/natječaja. Prijave slati na adresu Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne br. 33/III, putem pošte (sa naznakom za konkurs i koje mjesto) ili direktno na Protokol, soba 319/III (visoka zgrada). Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 033/723-738.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.