Prirodno-matematički fakultet

Javni oglas/konkurs za prijem u radni odnos na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

Prirodno-matematički fakultet

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Zmaja od Bosne 33-35, Sarajevo
website: www.pmf.unsa.ba

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-2001-14/20 od 28.01.2020. godine, Odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-10326/19 od 14.11.2019. godine i Odluke Dekana Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01/01-2487/6-2019 od 18.02.2020. godine,  raspisuje se
  
JAVNI OGLAS/KONKURS
za prijem u radni odnos na 
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme