Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Mehmeda Bećića

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET
Služba II i III ciklusa studija

Sarajevo, 28. 11. 2017. godine

 

O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE


U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. Mehmeda Bećića pod naslovom „Pravni transplanti i pravni pluralizam: transformacija stvarnog prava u Bosni i Hercegovini 1879-1918“za srijedu, 06. 12. 2017. godine u 09:30 sati u Sali postdiplomskog studija, III sprat, lijevo (do Sale II godine).

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr. Mehmeda Bećića pod naslovom „Pravni transplanti i pravni pluralizam: transformacija stvarnog prava u Bosni i Hercegovini 1879-1918“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-7241/’17 od 25. 10. 2017. godine, u sastavu:
1.    Prof. dr Fikret Karčić, predsjednik
2.    Prof. dr Enes Durmišević, član
3.    Prof.dr Meliha Povlakić, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Pravnog fakulteta.
                            
SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA