Fakultet islamskih nauka

Konkurs - Fakultet islamskih nauka

Fakultet islamskih nauka

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, br. 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine i saglasnosti Rijaseta, Uprave za obrazovanje i nauku, broj: 05-08-2-3480-2/19 od 25.07.2019. godine i Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-24-112/19 od 17.07.2019. godine, odluka zaprimljena 09.09.2019.godine, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu raspisuje 

K O N K U R S

a) Izbor člana akademskog osoblja: 

  • Nastavnik u zvanju docenta za naučnu oblast Islamska civilizacija, 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
  • Nastavnik u zvanju docenta za naučnu oblast Fikh, 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
  • Nastavnik u zvanju docenta za naučnu oblast Akaid, tesavvuf i uporedne religije, 1 izvršilac (puno radno vrijeme)

b) Saradnici:

  • Asistent za naučnu oblast Filologija Kur'ana, 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
  • Asistent za naučnu oblast Fikh, 1 izvršilac (puno radno vrijeme)