O Univerzitetu

Sistem kvaliteta na UNSA

fokus na kvalitet

Organizaciju sistema upravljanja kvalitetom na Univerzitetu čine sljedeća tijela:


-    Odbor za upravljanje kvalitetom na nivou Univerziteta
-    Služba za osiguranje kvaliteta na nivou Univerziteta
-    Odbori za osiguranje kvaliteta na OJ Univerziteta


Tijela zadužena za rad u području razvoja sistema za osiguranje i upravljanje kvalitetom djeluju integrirano u svim područjima rada Univerziteta i uključuju sve postojeće službe na nivou Univerziteta i fakulteta/akademija.

Odbor za upravljanje kvalitetom Univerziteta u Sarajevu

Odbor za upravljanje kvalitetom je stručno i savjetodavno tijelo Senata.

Odbor za upravljanje kvalitetom ima nadležnost da:


    prati primjenu pravila i procedura realizacije nastavnih planova i programa studija te predlaže mjere za njihovo unapređenje u okviru obavljanja djelatnosti Univerziteta
    učestvuje u pripremi interne evaluacije
    inicira i predlaže organizacionim jedinicama način i postupak vrednovanja i osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja i istraživačkog rada
    obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom i Pravilnikom o osiguranju kvaliteta Univerziteta

Služba za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Sarajevu 


Služba za osiguranje kvaliteta je služba Rektorata Univerziteta. U organizaciji sistema osiguranja i unapređenja kvaliteta predstavlja centralno mjesto nadležno za funkcionisanje sistema za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu. 


Područja djelovanja Službe za osiguranje kvaliteta su:


    osiguranje profesionalne podrške razvoju politike Univerziteta u odnosu na osiguranje kvaliteta i međunarodnu dobru praksu u ovoj oblasti
    osigurava punu administrativnu podršku Odboru za upravljanje kvalitetom u pripremama postupaka i dokumenata vezanih za institucionalnu akreditaciju Univerziteta, te ima uvid u procese akreditacije u organizacionim jedinicama Univerziteta
    predlaganje i uvođenje novih inicijativa dizajniranih kako bi se razriješili problemi koji se uzastopno navode u izvještajima
    poboljšava postojeće sisteme i procedure
    saradnju sa tijelima za osiguranje kvaliteta na organizacionim jedinicama, drugim univerzitetima te nacionalnom akreditacijskom kućom
    podržava odsjeke i fakultete/akademije Univerziteta u implementiranju unutrašnjih i vanjskih procesa evaluacije
    provodi analize i prikuplja informacije o kvalitetu od svih korisnika sistema za upravljanje kvalitetom
    priprema za publikaciju izvještaje evaluacije i druge relevantne izvještaje, dokumente i priručnike
    priprema i vodi korespodenciju u oblasti kvaliteta unutar Univerziteta, kao i prema vanjskim institucijama i tijelima


Odbori za osiguranje kvaliteta na nivou fakulteta/akademija


U organizaciji sistema za upravljanje kvalitetom na Univerzitetu, Odbori za osiguranje kvaliteta su sastavni dijelovi integralnog sistema sa posebnostima koje proizilaze iz specifičnosti obrazovnog procesa, naučno-istraživačkog rada i umjetnosti, kao i neophodnom nezavisnošću kod donošenja odluka vezanih za kvalitet na nivou fakulteta/akademija.
Nadlažnosti Odbora za osiguranja kvaliteta na nivou OJ su:
    organizovanje, koordiniranje i realizacija procesa osiguranja i unapređenje kvaliteta na nivou fakulteta/akademija
    predlaganje projekata u oblasti osiguranja kvaliteta
    organizovanje analize uspješnosti studiranja i identifikacija uzroka nekvalitetnog i neefikasnog procesa
    uvažavajući standarde kvaliteta u visokom obrazovanju razvija indikatore kvaliteta kojima se prate trendovi procesa na fakultetu/akademiji
    priprema godišnji izvještaj u skladu sa datim nadležnostima