Propis

Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula odnosno naučnih i stručnih zvanja na Univerzitetu u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 10. sjednici održanoj 19. 07. 2017. godine donio Odluku kojom se usvaja Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula odnosno naučnih i stručnih zvanja na Univerzitetu u Sarajevu (broj Odluke: 01-4946/17).

Pravilnikom o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula odnosno naučnih i stručnih zvanja na Univerzitetu u Sarajevu uređuju se postupak i kriteriji ekvivalencije ranije stečenih akademskih titula odnosno naučnih i stručnih zvanja na Univerzitetu u Sarajevu.

Predmet ovog pravilnika su ekvivalencija studija te postupak i kriteriji za vrednovanje ranije stečenog zvanja na drugim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini za potrebe nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu.