Propis

Jedinstveni pravilnik o radu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 13. redovnoj sjednici održanoj 25. 01. 2019. godine donio Odluku o donošenju Jedinstvenog pravilnika o radu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Sarajevu, broj: 02-13/19. 

Primjena Pravilnika vezuje se za rok primjene od 90 dana, počevši od dana njegovog donošenja.

Sastavni dio ovog Pravilnika čine:

- Ugovor o prijenosu ugovora o radu na Univerzitet u Sarajevu i

- Obrazac saglasnosti radnika.