Studij

Kako aplicirati

Kako aplicirati na prvi cklus studija i na integrirani studij

KONKURS

U prvu godinu studija kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata. Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija se raspisuje početkom juna tekuće godine. Konkurs se objavljuje na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba), a obavijest o raspisivanju konkursa je dostupna u dnevnoj štampi. Organizacione jedinice će na svojim web stranicama/oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavu na konkurs.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, organizacione jedinice Univerziteta mogu do početka studijske godine objaviti i realizirati naknadni konkurs. Pravo prijave na naknadni konkurs i polaganje naknadnog prijemnog ispita (ukoliko se isti organizira) imaju svi kandidati koji konkurišu prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su zbog ograničenog broja kandidata odbijeni.

KO MOŽE APLICIRATI

Pravo učešća na konkurs pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na konkursu i prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, a najkasnije do početka akademske godine.

Pravo učešća na konkursu i polaganje prijemnog ispita imaju i kandidati sa završenom srednjom školom po međunarodnim programima koji su odobreni od nadležnog ministarstva, kao i kandidati iz država nastalih nakon raspada SFRJ, s tim što su dužni dostaviti svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi odnosno nostrificirano svjedočanstvo za kandidate koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prije početka upisa.


DOKUMENTI ZA PRIJAVU NA KONKURS

-    Zahtjev u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkurira,
-    Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),
-    Diploma o završenoj srednjoj školi,
-    Izvod iz matične knjige rođenih,
-    Uvjerenje o državljanstvu,
-    Drugi dokumenti relevantni za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i   eventualno ostali dokumenti navedeni u tekstu konkursa.
Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje.

NOSTRIFIKACIJA DOKUMENATA

Strani državljani koji se žele upisati na Univerzitet u Sarajevu moraju izvršiti nostrifikaciju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi. Nostrifikaciju vrši Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Više o nostrifikaciji na web stranici Ministarstva (www.fmon.gov.ba).

Izuzetno, kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome o završenom studiju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom studiju u inozemstvu, a najkasnije do početka studijske godine.
Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije nemaju nostrificirano svjedočanstvo, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak prema odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), u kojem se navodi da se kandidat koji ispunjava uvjete Konkursa, a nalazi se na rang-listi kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru odobrene kvote studenata za upis na tu organizacionu jedinicu, može upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, a najkasnije do početka studijske godine.

U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uvjetno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

PRIJEM KANDIDATA

Izbor kandidata vrši se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu, koja je sastavni dio konkursa, kao i pojedinačnih kriterija utvrđenih za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studijski program i vrednovanje rezultata prijemnih ispita ukoliko su predviđeni.

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica utvrđuje datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što se objavljuje na web stranicama/oglasnim pločama.


PRELIMINARNA RANG-LISTA

Nakon zbrajanja bodova, za svakog kandidata pojedinačno, po svim osnovama iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu, komisija sačinjava preliminarnu rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata i oglašava ih na oglasnoj ploči nakon što je verificira vijeće organizacione jedinice, najkasnije dva dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za organizacione jedinice na kojima se prijemni ispit ne polaže najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.
Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pisani prigovor vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Ukoliko kandidat ima prigovor na rezultate postignute na prijemnom ispitu, prigovor dokazuje ovjerenim duplikatom testa sa prijemnog ispita.
Vijeće organizacione jedinice dužno je da u roku od tri dana odluči o prigovoru kandidata i o tome ga obavijesti u pisanoj formi.
Odluka vijeća je konačna.


KONAČNA LISTA

Konačni spisak upisanih studenata u svim statusima, nakon što ga usvoji vijeće organizacione jedinice, organizaciona jedinica je obavezna objaviti na oglasnoj ploči najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu prije početka akademske godine.
Kada se na jedinstvenoj listi kandidata, koji su po osnovu kriterija za upis studenata utvrđenih Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 11-01-14-19957-1 od 24. juna 2009. godine, u predviđenoj kvoti upisa nađe određeni broj kandidata iz država nastalih nakon raspada SFRJ, lista primljenih kandidata se proširuje za taj broj kandidatima državljanima BiH najviše do 4% studenata u statusu za koji konkuriraju (redovni i redovni samofinansirajući).
Kada izračunati procenat broja studenata u odnosu na maksimalno utvrđenu kvotu kandidata iz država nastalih nakon raspada SFRJ nije cijeli broj, u tom slučaju vrši se zaokruživanje procentualne vrijednosti u korist kandidata na sljedeći cijeli broj.
Ukoliko se na listi kandidata u kvoti do 4% nalazi više kandidata iz država nastalih nakon raspada SFRJ koji ostvare isti broj bodova, primaju se svi kandidati u statusu za koji konkuriraju, a lista se proširuje za taj broj kandidatima državljanima BiH.

Univerzitet i organizacione jedinice obavezni su da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način objavom na svojoj web stranici/oglasnoj ploči upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i stručnim zvanjem koje se stiče nakon završetka studija.
Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omogućit će preuzimanje dokumentacije u roku od 7 dana od dana objavljivanja konačne rang-liste.

DOKUMENTI ZA UPIS

Kandidati koji, u skladu sa Konkursom, budu primljeni na odgovarajući studijski program, za upis u prvu godinu studija, pored već predatih dokumenata, podnose:
-    upisni, semestralni list i ŠV-obrazac,
-    upisnicu – indeks i
-    podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu).

TROŠKOVI STUDIJA

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15 i 15/15).
Djeca šehida i palih boraca i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu ili odgovarajuću godinu studija po starom ili bolonjskom sistemu studiranja oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine u iznosu od 100,00 KM (stotinu trideset konvertibilnih maraka)


STUDIJ

Studij prvog ciklusa na Univerzitetu organizira se i ostvaruje u skladu sa Zakonom o visokom
obrazovanju Kantona Sarajevo i Pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu
prijenosa kredita (ECTS).


TRAJANJE STUDIJA

Studij prvog ciklusa za stjecanje diplome traje tri odnosno četiri godine, a vrednuje se sa 180 odnosno 240 ECTS studijskih bodova za prvi ciklus, odnosno 300 ili 360 studijskih bodova za integrirani studij. ECTS studijski bodovi odgovaraju kriterijima Evropskog sistema prijenosa kredita – European Credit Transfer System (ECTS).


STUDIJSKI PROGRAMI

Fakulteti i akademije Univerziteta u Sarajevu pružaju mogućnost da se na više od 500 studijskih programa može upisati izabrani studij. Studijski programi dostupni su na web stranici Univerziteta www.unsa.ba.

Kako aplicirati na II ciklus studija

KONKURS

U prvu godinu studija kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata. Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija se raspisuje početkom juna tekuće godine. Konkurs se objavljuje na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba), a obavijest o raspisivanju konkursa je dostupna u dnevnoj štampi. Organizacione jedinice će na svojim web stranicama/oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavu na konkurs.
Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, organizacione jedinice Univerziteta mogu do početka studijske godine objaviti i realizirati naknadni konkurs. Pravo prijave na naknadni konkurs i polaganje naknadnog prijemnog ispita (ukoliko se isti organizira) imaju svi kandidati koji konkurišu prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su zbog ograničenog broja kandidata odbijeni.

KO MOŽE APLICIRATI

Pravo učešća na Konkursu pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Kandidat koji je ispunio taj uvjet ima pravo upisa i na programe iz drugih oblasti koje se razlikuju od oblasti studijskog programa prvog ciklusa studija koji je završio, pod uvjetima koje na prijedlog organizacionih jedinica koje realiziraju studijski program utvrdi Senat Univerziteta.

Eventualno bliže uvjete za prijem studenata mogu, obavezno u formi prijemnog ispita, utvrđivati isključivo organizacione jedinice (fakulteti i akademije) u sastavu Univerziteta u Sarajevu.

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica će utvrditi datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što će objaviti na svojim web stranicama/oglasnim pločama.

Prijemni ispiti i upis primljenih kandidata će se završiti do početka studijske godine, s tim da organizacione jedinice, koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

DOKUMENTI ZA PRIJAVU NA KONKURS

Organizacione jedinice Univerziteta će na svojim web stranicama/oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavu na Konkurs.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:

-    zahtjev u kojem je naznačen odsjek na koji konkuriše,
-    diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu),
-    izvod iz matične knjige rođenih,
-    uvjerenje o državljanstvu i
-    druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

NOSTRIFIKACIJA DOKUMENATA

Strani državljani koji se žele upisati na Univerzitet u Sarajevu moraju izvršiti nostrifikaciju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi. Nostrifikaciju vrši Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Više o nostrifikaciji na web stranici Ministarstva (www.fmon.gov.ba).

Izuzetno, kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome o završenom studiju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom studiju u inozemstvu, a najkasnije do početka studijske godine.
Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije nemaju nostrificirano svjedočanstvo, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak prema odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), u kojem se navodi da se kandidat koji ispunjava uvjete Konkursa, a nalazi se na rang-listi kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru odobrene kvote studenata za upis na tu organizacionu jedinicu, može upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, a najkasnije do početka studijske godine.

U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uvjetno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

PRIJEM KANDIDATA

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje vijeće organizacione jedinice.
Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu, koja je sastavni dio konkursa i vrednovanja rezultata prijemnih ispita ukoliko su predviđeni.

Prijemni ispit vršit će se testom ili drugom pisanom formom u ovjerenom duplikatu, od čega jedna kopija ostaje organizacionoj jedinici, a druga kandidatu.

PRELIMINARNA RANG-LISTA

Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata organizacione jedinice objavljuju na oglasnoj ploči nakon što je verificira vijeće organizacione jedinice, najkasnije dva dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za organizacione jedinice na kojima se prijemni ispit ne polaže – najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pisani prigovor vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Ukoliko kandidat ima prigovor na rezultate postignute na prijemnom ispitu, prigovor dokazuje ovjerenim duplikatom testa sa prijemnog ispita.

Vijeće organizacione jedinice dužno je u roku od 3 (tri) dana odlučiti o prigovoru kandidata i o tome ga obavijestiti pisanim putem.

Odluka vijeća je konačna.

KONAČNA LISTA

Konačni spisak upisanih studenata u svim statusima, nakon što ga usvoji vijeće organizacione jedinice, organizaciona jedinica je obavezna objaviti na oglasnoj ploči najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu prije početka akademske godine.

Kada se na jedinstvenoj listi kandidata, koji su na osnovu kriterija za upis studenata utvrđenih Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 11-01-14-19957-1 od 24. juna 2009. godine, u predviđenoj kvoti upisa nađe određeni broj kandidata iz država nastalih nakon raspada SFRJ, lista primljenih kandidata se proširuje za taj broj kandidatima državljanima BiH najviše do 4% studenata u statusu za koji konkurišu (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni).

Kada izračunati procent broja studenta u odnosu na maksimalno utvrđenu kvotu kandidata iz država nastalih nakon raspada SFRJ nije cijeli broj, u tom slučaju vrši se zaokruživanje procentualne vrijednosti u korist kandidata na sljedeći cijeli broj.
Ukoliko se na listi kandidata u kvoti do 4% nalazi više kandidata iz država nastalih nakon raspada SFRJ koji ostvare isti broj bodova, primaju se svi kandidati u statusu za koji konkurišu, a lista se proširuje za taj broj kandidatima državljanima BiH.
Univerzitet i organizacione jedinice obavezni su da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način objavom na svojoj web stranici/oglasnoj ploči upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i stručnim zvanjem koje se stiče nakon završetka studija.

Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omogućit će preuzimanje dokumentacije u roku od 7 dana od dana objavljivanja konačne rang-liste.

DOKUMENTI ZA UPIS

Kandidati koji, u skladu sa Konkursom, budu primljeni na Univerzitet, za upis u prvu godinu studija, pored već predatih dokumenata, podnose:

-    upisni, semestralni list i ŠV-obrazac,
-    upisnicu – indeks i
-    podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu)
.
TROŠKOVI STUDIJA

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15 i 15/15).

Djeca šehida i palih boraca i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu ili odgovarajuću godinu studija po starom ili bolonjskom sistemu studiranja oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine u iznosu od 130,00 KM (stotinu trideset konvertibilnih maraka).

STUDIJ

Studij drugog ciklusa na Univerzitetu organizira se i ostvaruje u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prijenosa kredita (ECTS).


TRAJANJE STUDIJA

Studij drugog ciklusa za stjecanje diplome traje jednu odnosno dvije godine, a vrednuje se sa 60 odnosno 120 ECTS studijskih bodova tako da u zbiru sa prvim ciklusom iznosi 300 ECTS. ECTS studijski bodovi odgovaraju kriterijima Evropskog sistema prijenosa kredita – European Credit Transfer System (ECTS).


STUDIJSKI PROGRAMI

Fakulteti i akademije Univerziteta u Sarajevu pružaju mogućnost da se na više od 500 studijskih programa može upisati izabrani studij. Studijski programi dostupni su na web stranici Univerziteta www.unsa.ba.

KAKO APLICIRATI NA III CIKLUS STUDIJA

Upis na treći ciklus studija vrši se na osnovu javnog konkursa koji objavljuje Univerzitet.  


Obavijest o konkursu za upis studenata objavljuje Univerzitet/organizaciona jedinica u najmanje tri dnevna lista na području Bosne i Hercegovine.


Konkurs za upis studenata u prvu studijsku godinu objavljuje se na veb-stranici Univerziteta/organizacione jedinice, kao i na oglasnim pločama Univerziteta/organizacione jedinice koja organizira studij i to najkasnije dva mjeseca prije početka studijske godine.


Konkurs za upis kandidata na treći ciklus studija obavezno sadrži podatke o: - oblastima za koje se organizira studij, - uvjetima koje mora ispunjavati kandidat, - minimalnom broju kandidata za koje će se organizirati studij, - spisku potrebne dokumentacije o ispunjavanju uvjeta, - rokovima za upis i - cijeni studija.


Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz odgovarajuće oblasti nauke/umjetnosti.


Kandidati koji konkurišu na studij iz umjetnosti moraju imati uspješnu umjetničku praksu odnosno referentne radove, što bliže utvrđuje vijeće organizacione jedinice.                

               
Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka/umjetnosti prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija i iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizira studij trećeg ciklusa priznaje se 60 ECTS studijskih bodova, a njihov status, odnosno prava i obaveze u nastavku studija utvrđuje organizaciona jedinica Univerziteta posebnim aktom.  
Preostali obim od 120 ECTS studijskih bodova ovi studenti trebaju steći u skladu pravilima.


Pravo upisa na interdisciplinarne ili multidisciplinarne studijske programe trećeg ciklusa imaju kandidati koji su ispunili uvjete jednom od studijskih programa drugog ciklusa studija koji su uključeni u realizaciju interdisciplinarnog ili multidisciplinarnog programa trećeg ciklusa studija. 

Kandidat za upis je dužan podnijeti prijavu i priložiti dokumente predviđene konkursom.    

 U slučaju da je broj prijavljenih kandidata veći od broja određenog u konkursu, izbor kandidata koji su stekli pravo za upis vrši se na osnovu rezultata postignutih na drugom ciklusu studija i na osnovu naučnih/umjetničkih radova, ako su oni uvjet za upis nakon provedenog postupka rangiranja.     

Postupak rangiranja provodi komisija za upis studenata koju imenuje vijeće studija iz reda nastavnika studija koji se organizira.
Prijedlog rang-liste dostavlja se stručnom tijelu organizatora/nositelja studija na konačno usvajanje.   

Kandidati sa istim uspjehom imaju pravo upisa pod jednakim uvjetima.    

Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata Univerzitet/organizaciona jedinica će objaviti na veb-stranici i oglasnoj ploči nakon što je verificira nadležno tijelo, najkasnije dva dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za organizacione jedinice na kojima se prijemni ispit ne polaže najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.   

Na listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave navedene liste.   

Na prigovor, nadležno tijelo organizacione jedinice visokoškolske ustanove obavezno je donijeti odluku u roku od tri dana i istu objaviti na oglasnoj ploči.    

Komisija za upis dostavlja nastavno-naučnom vijeću fakulteta konačni izvještaj o rezultatima upisa studenata, odnosno nastavno-umjetničkom vijeću akademije koje usvaja konačnu ranglistu.

Konačni spisak upisanih studenata Univerzitet/organizaciona jedinica je obavezna objaviti na veb-stranici i oglasnoj ploči najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Senatu Univerziteta najkasnije sedam dana prije početka studijske godine.   

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.    
Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.    

Strani državljani imaju pravo upisa na studij trećeg ciklusa pod jednakim uvjetima kao i državljani Bosne i Hercegovine, uz prethodnu nostrifikaciju diplome ranije završenog ciklusa/stepena studija.