Propis

Pravilnik o upravljanju kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je, na osnovu prijedloga Senata Univerziteta u Sarajevu sa 31. sjednice od 20. 07. 2011. godine, na 45. sjednici održanoj 12. 10, 2011. donio Pravilnik o upravljanju kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu, broj: 02-34-933/11.

Pravilnikom o upravljanju kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu bliže se uređuje nadležnost, organizacija i način rada sistema za upravljanje kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu, kao i druga pitanja o značaja za razvoj i osiguranje kvaliteta.