Istraživanje i saradnja

Uticaj

Naučno-istraživački radovi u publikacijama koje referira Web of Science

U toku 2016. godine, u Web of Science indeksima (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index) indeksirano je 232 članaka u autorstvu i koautorstvu nastavnika i saradnika Univerziteta u Sarajevu samostalno ili u saradnji sa partnerskim institucijama, što je pomak za 38,9% u odnosu na 2015. godinu. Izuzetno veliki pomak je vidljiv u odnosu na 2014. godinu, i to za 77%.

Analizirani podaci za područje istraživanja indiciraju da je najveći broj radova indeksiran u medicinskim, fizičkim i matematičkim naukama, kao i prošle godine. Ove godine radovi su zabilježeni u oblastima patologije (14), matematike (11), onkologije (11), biohemije i molekularne bilogije 10, te optike (9).

Od ukupnog broja članaka 11% (27 od 232) je iz oblasti društvenih i humanističkih nauka (sport, historija, menadžment, obrazovanje, religija, političke nauke,), što je vidni pomak u odnosu na 2014. godinu kada je registrovano svega 3,8% (5 od 131) radova iz oblasti humanističkih, te društvenih nauka (književno-historijske nauke i kriminologija sa penologijom).

Kada je u pitanju saradnja, i dalje se najveći broj koautorstava veže za univerzitete iz regije zapadnog Balkana, Univerzitet u Zagrebu (21 članaka), Univerzitet u Beogradu (16 članaka), Univerzitet u Ljubljani (9 članaka), Univerzitet u Splitu (8 članaka), Univerzitet u Novom Sadu (5 članaka). Izvan ove regije prednjači saradnja sa Max Born Institutom u Berlinu (9 članaka) i Karlovim Univerzitetom u Pragu (8 članaka). Unutar Bosne i Hercegovine najintezivnija saradnja u 2016 godini bila je sa Akademijom nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovina (11 članaka). Najveći stepen saradnje je sa institucijama u zapadnoevropskim zemljama, a evidentirano je prisustvo saradnje na svim kontinentima. U Evropi (pored zemalja zapadnog Balkana), najintenzivije kouatorstvo je registrirano u Njemačkoj (28 članaka), Italiji (17 članaka), Sloveniji (18 članaka), Rumuniji (15 članaka), Španiji (15 članaka), Švicarskoj (15 članaka) te Engleskoj i Švedksoj (po 12 članaka).

Navedeni radovi su u najvećem broju (173 ili 74,57%) objavljeni kao članci u časopisima, te sažeci radova na konferencijama (44 ili 19%), prikazi (8 ili 3,44%), pisma i urednički materijal (ukupno 2 ili 0,86%).

Citiranost članaka nastavnika i saradnika Univerziteta u Sarajevu u Web of Science

U periodu 1970-2015 u sva tri indexa jezgrene kolekcije Web of Science baze podataka (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index) indeksirano je 3477 članaka. Ovaj broj se može smatrati najmanjim mogućim brojem objavljenih članaka jer u polju adrese u WoS su zabilježeni slučajevi da autori nisu navodili univerzitet, nego samo naziv fakulteta i adresu.

Kada su u pitanju citiranost radova nastavnika i saradnika Univerziteta u Sarajevu, ti članci su citirani 18.537 puta (odnosno 16.024 puta bez samocitata). Ovih 16.024 citata se javlja u 13.564 članaka. Vidljiv je snažan skok citiranja u periodu 2012-2014, kao i povećanje u 2016. godini.

Naučno-istraživački radovi u publikacijama koje referira Scopus

U toku 2016. godine u SCOPUS bazi podataka naučne literature indeksirano je 277 članaka u autorstvu i koautorstvu nastavnika i saradnika Univerziteta u Sarajevu samostalno ili u saradnji sa partnerskim institucijama.

Analizirani podaci za područje istraživanja indiciraju da je najveći broj radova indeksiran u oblasti biomedicinskih i tehničkih nauka: medicina (88 članaka ili 31,9%), kompjuterske nauke (57 članaka ili 20,6 %), inžinjering (45 članka ili 16,2%), poljoprivredne i biološke nauke (28 članaka ili 10,1%), fizika i astronomija sa 24 članka (8,7%), društvene nauke sa 23 članka (8,3%) te biohemija, genetika i molekularna biologija sa 21 člankom (7,6%).

Kada su u pitanju obrasci saradnje, slika je slična kao kod obrasca saradnje vidljivog kroz Web of Science.

Najveći broj koautorstava u regiji zapadnog Balkana se veže za Univerzitet u Zagrebu (17), Univerzitet u Beogradu (14), Univerzitet u Splitu (9), Univerzitet u Ljubljani (6), te Univerzitet u Novom Sadu (5). Unutar Bosne i Hercegovine, i ovdje je kao i u slučaju WoS-a najveća saradnja sa Akademijom nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Ukoliko se izdvoje podaci po državama, uočavaju se podudarnosti sa obrascima saradnje izoliranim u WoS, pa je i u ovom slučaju najveći broj koautorstava sa kolegama iz Hrvatske (45 članaka), Srbije (33 članka), Njemačke (32), SAD-a (26 članaka), Rumunije (16 članaka), te Ujedinjenog kraljevstva (16 članaka).

Navedeni radovi su u najvećem broju (167 ili 60,3%) objavljeni kao članci u časopisima, zatim radovi na konferencijama (73 ili 26,4%), te ostali oblici objavljivanja (prikazi, pisma i urednički materijal, itd.)