Studij

Kako aplicirati

UPIS

U prvu godinu studija kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata. Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija se raspisuje polovinom juna tekuće godine. Konkurs se objavljuje na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba), a obavijest o raspisivanju konkursa je dostupna u dnevnoj štampi. Organizacione jedinice će na svojim web stranicama/oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavu na konkurs.


KO SE MOŽE UPISATI

Pravo učešća na konkurs pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na konkursu i prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, a najkasnije do početka akademske godine.

Pravo učešća na konkursu i polaganje prijemnog ispita imaju i kandidati sa završenom srednjom školom po međunarodnim programima koji su odobreni od nadležnog ministarstva, kao i kandidati iz država nastalih nakon raspada SFRJ, s tim što su dužni dostaviti svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi odnosno nostrificirano svjedočanstvo za kandidate koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prije početka upisa.


DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

-    Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkurira.
-    Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji  
     srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti).
-    Originalna diploma o završenoj srednjoj školi.
-    Izvod iz matične knjige rođenih.
-    Uvjerenje o državljanstvu.
-    Drugi dokumenti relevantni za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i eventualno ostali dokumenti navedeni u tekstu konkursa.


NOSTRIFIKACIJA DOKUMENATA

Strani državljani koji se žele upisati na Univerzitet u Sarajevu moraju izvršiti nostrifikaciju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi. Nostrifikaciju vrši Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Više o nostrifikaciji na web stranici Ministarstva (www.fmon.gov.ba).


PRIJEM KANDIDATA

Izbor kandidata vrši se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu, koja je sastavni dio konkursa, kao i pojedinačnih kriterija utvrđenih za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studijski program i vrednovanje rezultata prijemnih ispita ukoliko su predviđeni.

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica utvrđuje datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što će objaviti na svojim web stranicama/oglasnim pločama.


PRELIMINARNA RANG-LISTA

Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata organizacione jedinice će objaviti na web stranici i oglasnoj ploči nakon što je verificira vijeće organizacione jedinice, najkasnije dva dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za organizacione jedinice na kojima se prijemni ispit ne polaže – najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.


TROŠKOVI STUDIJA

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu.


STUDIJ

Studij prvog ciklusa na Univerzitetu organizira se i ostvaruje u skladu sa Zakonom o visokom
obrazovanju Kantona Sarajevo i Pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu
prijenosa kredita (ECTS).


TRAJANJE STUDIJA

Studij prvog ciklusa za stjecanje diplome traje tri odnosno četiri godine, a vrednuje se sa 180 odnosno 240 ECTS studijskih bodova. ECTS studijski bodovi odgovaraju kriterijima Evropskog sistema prijenosa kredita – European Credit Transfer System (ECTS).


STUDIJSKI PROGRAMI

Fakulteti i akademije Univerziteta u Sarajevu pružaju mogućnost da se na više od 500 studijskih programa može upisati izabrani studij. Studijski programi dostupni su na web stranici Univerziteta www.unsa.ba.

ORGANIZACIJA NASTAVE

Studijska godina se organizira u dva semestra: zimski i ljetni. Nastava u zimskom semestru počinje trećeg ponedjeljka u septembru i traje 16 sedmica. Dopunska nastava i popravni ispiti traju najduže 4 sedmice. Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra (i zimski odmor) traju 2 sedmice. Nastava u ljetnom semestru počinje trećeg ponedjeljka u februaru i traje 16 sedmica (15 sedmica kontinuiranih aktivnosti + 1 sedmica za završne ispite). Dopunska nastava i popravni ispiti traju najduže 4 sedmice.

ODLUKA
O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (PRVOG i DRUGOG CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI


Član 1.
Ovom odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu studija na organizacionim jedinicama (fakultetima i akademijama) Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini.

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Član 2.
Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji:

1.    ukoliko je predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:
-    općeg uspjeha,
-    uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij,
-    uspjeha iz engleskog jezika (ukoliko se nastava organizuje na engleskom jeziku)
-    rezultata postignutih na prijemnom ispitu,
-    rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij i
-    odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

2.    Ukoliko nije predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:
-    općeg uspjeha,
-    uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij,
-    uspjeha iz engleskog jezika (ukoliko se nastava organizuje na engleskom jeziku)
-    rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij i
-    odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

Član 3.
Broj bodova po osnovu općeg uspjeha iznosi maksimalno 20, a utvrđuje se tako što se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokružena na dvije decimale, pomnoži sa 4.

Član 4.
Broj bodova po osnovu uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajući studijski program i rezultata postignutih na prijemnom ispitu utvrđuje se kako slijedi:

1.    ukoliko je predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:
-    uspjeha iz maternjeg jezika, odnosno engleskog jezika ((ukoliko se nastava organizuje na engleskom jeziku) i grupe predmeta koji su značajni za odgovarajući studij, vrednuje se sa maksimalno 40 bodova i to tako što se prosječna ocjena iz grupe ovih predmeta zaokruži na dvije decimale i pomnoži sa 8,
-    rezultata postignutih na prijemnom ispitu, vrednuje se sa maksimalno 40 bodova.

2.    Ukoliko nije predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:
-    uspjeha iz maternjeg jezika, odnosno engleskog jezika (ukoliko se nastava organizuje na engleskom jeziku) i grupe predmeta koji su značajni za odgovarajući studij, vrednuje se sa maksimalno 80 bodova i to tako što se prosječna ocjena iz grupe ovih predmeta zaokruži na dvije decimale i pomnoži sa 16.

Član 5.
Vrednovanje rezultata na osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu, kao i spisak predmeta značajnih za odgovarajući studijski program iz kojih se polaže prijemni ispit i način bodovanja po ovom osnovu, organizacione jedinice će istaći na svojim oglasnim pločama i web stranicama.

Član 6.
Za jedno od osvojenih mjesta na lokalnom (općinskom, gradskom) takmičenju učenika srednjih škola dobija se sljedeći broj bodova:
-    za osvojeno prvo mjesto – 2 boda,
-    za osvojeno drugo mjesto – 1 bod i
-    za osvojeno treće mjesto – 0,5 bodova.

Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika srednjih škola dobija se sljedeći broj bodova:
-    za osvojeno prvo mjesto – 3 boda,
-    za osvojeno drugo mjesto – 2 boda i
-    za osvojeno treće mjesto – 1 bod.

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika srednjih škola na nivou entiteta i Bosne i Hercegovine dobija se sljedeći broj bodova:
-    za osvojeno prvo mjesto – 4 boda,
-    za osvojeno drugo mjesto – 3 boda i
-    za osvojeno treće mjesto – 2 boda.

Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika srednjih škola dobija se sljedeći broj bodova:
-    za osvojeno prvo mjesto – 5 bodova,
-    za osvojeno drugo mjesto – 4 boda i
-    za osvojeno treće mjesto – 3 boda.

Ukupan broj bodova, a koje kandidat dobija po osnovu takmičenja navedenih u ovom članu, formira se na osnovu zbira bodova po svim rezultatima, s tim da se boduju rezultati ostvareni na takmičenjima iz predmeta relevantnim za određeni studij.

Za tehničke fakultete, pored navedenog, boduju se i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom „Smotra tehničkog stvaralaštva”, koje je organiziralo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja boduju se i rezultati postignuti u vrhunskom sportu, na osnovu kriterija koje utvrdi Fakultet.

Za kandidate iz država nastalih raspadom bivše SFRJ za bodovanje ostvarenih rezultata na takmičenjima primjenjivat će se odredbe utvrđene u stavovima 1, 2. i 3 ovog člana, uz primjenu principa ekvivalencije (lokalno = općinsko, gradsko; kantonalno = županijsko/regionalno, regije unutar države; entitetsko = pokrajinsko i ostalo; državno = državno).

Član 7.
Kandidatima koji su imali odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja, dodjeljuje se 5 (pet) bodova.


Član 8.
Na umjetničke akademije mogu se upisati samo oni kandidati koji na prijemnom ispitu ostvare najmanje 60% bodova, a čija je struktura odnosno specifičnost pobliže utvrđena pravilima umjetničkih akademija.

Za organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu koje organiziraju prijemni ispit, način vrednovanja svakog pojedinačnog segmenta prijemnog ispita i minimalan rezultat koji je potrebno ostvariti za upis se utvrđuju posebnom odlukom o kriterijima organizacionih jedinica, a što će biti sadržano u oglasu koji objavljuju organizacione jedinice.

Član 9.
Postupak provođenja ove odluke vrši komisija koju imenuje vijeće organizacione jedinice.

Na organizacionim jedinicama na kojima se polaže prijemni ispit komisija je dužna da osigura tajnost ispitnog materijala i druge relevantne dokumentacije.

Nakon zbrajanja bodova, za svakog kandidata pojedinačno, po svim osnovama iz ove odluke, komisija sačinjava preliminarnu rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata i oglašava ih na oglasnoj ploči.

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pisani prigovor vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Ukoliko kandidat ima prigovor na rezultate postignute na prijemnom ispitu, prigovor dokazuje ovjerenim duplikatom testa sa prijemnog ispita.

Vijeće organizacione jedinice dužno je da u roku od tri dana odluči o prigovoru kandidata i o tome ga obavijesti u pisanoj formi.

Odluka vijeća je konačna.

Konačni spisak upisanih studenata u svim statusima, nakon što ga usvoji vijeće organizacione jedinice, organizaciona jedinica je obavezna objaviti na oglasnoj ploči najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu najkasnije sedam dana prije početka studijske godine.

Član 10.
Kandidati koji, u skladu sa Konkursom, budu primljeni na odgovarajući studijski program, za upis u prvu godinu studija, pored već predatih dokumenata, podnose:

-    upisni, semestralni list i ŠV-obrazac,
-    upisnicu – indeks i
-    podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu).

Kada se na jedinstvenoj listi kandidata, koji su po osnovu kriterija za upis studenata utvrđenih Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 11-01-14-19957-1 od 24. juna 2009. godine, u predviđenoj kvoti upisa nađe određeni broj kandidata iz država nastalih nakon raspada SFRJ, lista primljenih kandidata se proširuje za taj broj kandidatima državljanima BiH najviše do 4% studenata u statusu za koji konkuriraju (redovni i redovni samofinansirajući).


Kada izračunati procent broja studenata u odnosu na maksimalno utvrđenu kvotu kandidata iz država nastalih nakon raspada SFRJ nije cijeli broj, u tom slučaju vrši se zaokruživanje procentualne vrijednosti u korist kandidata na sljedeći cijeli broj.

Ukoliko se na listi kandidata u kvoti do 4% nalazi više kandidata iz država nastalih nakon raspada SFRJ koji ostvare isti broj bodova, primaju se svi kandidati u statusu za koji konkuriraju, a lista se proširuje za taj broj kandidatima državljanima BiH.

Pod jednakim uvjetima iz ovih kriterija prednost imaju:
•    djeca boraca-branitelja BiH,
•    djeca ratnih vojnih invalida, djeca šehida i poginulih i nestalih boraca-branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida,
•    djeca organizatora otpora,
•    djeca veterana-prvoboraca i
•    djeca nosilaca najviših ratnih priznanja.
(čl. 1, 2, 5. i 24. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12)

Član 11.
Invalidi sa utvrđenim stoprocentnim invaliditetom imaju pravo upisati se jedanput na određeni studijski program na Univerzitetu kao studenti budžetski finansiranih mjesta pod uvjetima:
a)    da su položili prijemni ispit,
b)    da su sposobni obavljati praktične zadatke u nastavi,
c)    da su stekli pravo upisa na odgovarajući ciklus studija organizacione jedinice kao javne ustanove i
d)    da su dostavili dokaz nadležne institucije o statusu invalida i procentu invaliditeta.

Član 12.
Detaljnije informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge relevantne informacije bit će objavljene na web stranicama/oglasnim pločama organizacionih jedinica.