O Univerzitetu

Fond za razvoj

Pravilnikom o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 7/16, 37/17 i 20/18) dio vanbudžetskih prihoda/priliva izdvaja se u Fond za razvoj Univerziteta u Sarajevu, kojim se osigurava efikasno i kvalitetno izvršavanje zajedničkih funkcija na Univerzitetu kao i u cilju unapređenja integracije Univerziteta.

Za potrebe efikasnog rada Fonda za razvoj imenuje se Odbor Fonda za razvoj koji se imenuju na sljedeći način: šest članova Odbora imenuje Senat Univerziteta i to po jednog člana na prijedlog svake grupacije nauka/umjetnosti, jednog člana iz reda studenata Senat imenuje na prijedlog Studentskog prlamenta Univerziteta u Sarajevu, jednog člana Odbora imenuje Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu, a jednog člana koji je predstavnik Rektorata imenuje Rektor Univerziteta.

Odbor Fonda za razvoj se sastoji od devet članova i to:

  1. Prof. dr. Almir Peštek – predsjednik Odbora, predstavnik Rektorata
  2. Prof. dr. Selmo Cikotić – predstavnik grupacije društvenih nauka
  3. Prof. dr. Samir Dolarević – predstavnik grupacije tehničkih nauka
  4. Prof. dr. Senad Odžak – predstavnik grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka
  5. Doc. Arma Tanović Branković – predstavnik grupacije umjetnosti
  6. Dr. Aladin Husić – predstavnik grupacije humanističkih nauka
  7. Prof. dr. Nihad Fejzić – predstavnik grupacije medicinskih nauka
  8. Dr. Mersiha Slipičević – predstavnik Upravnog odbora Univerziteta
  9. Ammar Nurković – predstavnik studenata

Sekretar Odbora je Mirnes Ibrić, dipl. iur.

Napomena: Odbor Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu je razmatrajući prispjele aplikacije, a obzirom na ograničen iznos sredstava uplaćenih u Fond za razvoj Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu, izvršio raspodjelu sredstava kao u tabeli navedenoj u Planu utroška sredstava Fonda za razvoj Univerziteta broj: 0105-1955/18 od 22. 05. 2018. godine.