Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije mr. sc. Almira Pustahije

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
22. 03. 2018. godine u 13:00 sati (Amfiteatar PDS)

KANDIDAT: Mr. sc. Almir Pustahija

TEMA: ”SAVREMENI TERORIZAM I GLOBALIZACIJA” 

KOMISIJA:

  1. Dr. Sakib Softić, doktor pravnih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Međunarodno pravo”, predsjednik;
  2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti ”Sigurnosne studije”, mentor/član;
  3. Dr. Bakir Alispahić, doktor nauka odbrane i sigurnosti, docent Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti ”Sigurnosne studije”, član;
  4. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
Amfiteatar PDS