Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Damira Banovića

Pravni fakultet


UNIVERZITET U SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET
Služba II i III ciklusa studija

Sarajevo, 12. 01. 2018. godine


O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE


U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. Damira Banovića pod naslovom „Savremena sociološko-pravna teorija kao kritika pravnog pozitivizma“za petak, 02. 02. 2018. godine u 11:00 sati u Katedri za državno i međunarodno javno pravo, I sprat, desno.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr. Damira Banovića pod naslovom „Savremena sociološko-pravna teorija kao kritika pravnog pozitivizma“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-8929/17 od 27.12.2017. godine, u sastavu:

  1. Prof. dr. Zdravko Grebo, profesor emeritus, predsjednik
  2. Prof. dr. Jasna Bakšić-Muftić, mentorica i članica
  3. Prof. dr. Miodrag A. Jovanović, član i komentor

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Pravnog fakulteta.
                            
SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA