Održan okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“

Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“

Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“ održan je 5. decembra 2017. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Pozdravnim obraćanjem skup je otvorio prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, istakavši značaj ovakvih skupova kako bi se konsultirala struka i čulo mišljenje i stavovi šire akademske zajednice kada je u pitanju problematika autorskih prava i prava na intelektualno vlasništvo.
„Razvojem informatičkih tehnologija, kada su informacija i znanje postali dostupni svima, i mogućnosti prisvajanja tuđih rezultata i dosega u nauci rapidno su se povećali. Tako danas i najrazvijenije zemlje svijeta, i pored potpuno uređene pravne regulative i ogromnih napora koje ulažu na ovom polju, nisu u potpunosti imuni na pojave plagijarizma. Univerzitet u Sarajevu je poduzeo značajne radnje kada je u pitanju zaštita autorskih prava i prevencija plagijarizma u naučnim radovima, jer ne trebamo ni napominjati činjenicu da bez suzbijanja ovih pojava ne možemo računati na razvoj vrhunske nauke na našim fakultetima, što bi nam svima trebalo biti krajnje ishodište. Stava sam da će izradom pravilnika i nabavkom softvera za detekciju originalnosti radova, koji će danas biti detaljnije predstavljen, ova oblast na Univerzitetu u Sarajevu biti mnogo bolje uređena i pokazat će neophodne pravce djelovanja i u budućnosti“, naglasio je rektor Škrijelj, te izrazio nadu da će zaključci sa ovog okruglog stola naći primjenu u praksi.

Prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, govorila je o temi „Jačanje uloge studenata u izgradnji korporativne kulture kvaliteta na univerzitetima: Da li je to put ka održivom načinu prevencije plagijarizma?“. Prilikom izlaganja prorektorica Nikolić je naglasila da je ključna diskusija o akademskom integritetu i da bi ta diskusija trebala biti dio svakodnevnog života na Univerzitetu. Također je predstavila važnost uključenosti studenata u izgradnju kulture kvaliteta, te naglasila da je akademski integritet jedini pravi način održive i efektne borbe protiv plagijarizma, napomenuvši da akademski integritet studenta ili onoga ko istražuje može biti izgrađen samo ako akademska zajednica ima izražen i moćan akademski integritet. 

Govoreći o temi „Prevencija plagijarizma na Univerzitetu u Sarajevu“, prof. dr. Senada Dizdar sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavila je koncept informacijske pismenosti te prikazala njegovu povezanost sa savremenim polazištima u obrazovanju, smjestivši ga u raspon „pismenosti 21. stoljeća“. Također je predstavila dosadašnje aktivnosti Univerziteta u Sarajevu na sprečavanju plagijarizma kroz organizaciju okruglog stola, izradu pilot-projekta ORTEZ i rezultate projekta Osiguranje kvaliteta naučnoistraživačkog rada kroz prevenciju plagijarizma – citiranost i autorsko pravo. Profesorica Dizdar je predložila uvođenje informacijske pismenosti u nastavne planove i programe na fakultetima s ciljem: razumijevanja, pronalaženja, vrednovanja i etičkog korištenja informacija, te je zaključila da je to temelj razvoja generičkih kompetencija studenata neophodnih za realizaciju cjeloživotnog učenja.  

Doc. dr. Iza Razija Mešević sa Pravnog fakulteta govorila je o temi „Pravni okvir za prevenciju plagijarizma“. U svom izlaganju pozabavila se relevantnim odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, koje trebaju poznavati kako studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija tako i akademsko osoblje Univerziteta, kako bi se prevenirao plagijarizam i podigla svijest o autorskim pravim u akademskoj zajednici. Posebno je tretirala pitanje zaštite ideja, pojma originalnosti/individualnosti autorskih djela, statusa autora i nosilaca autorskog prava na naučnim radovima i ograničenja autorskog prava, tj. okolnosti u kojima je dozvoljeno korištenje autorskih djela bez dozvole autora.

O temi „Otvoreni repozitorij teza ORTEZ“ izlagala je doc. dr. Dušanka Bošković sa Elektrotehničkog fakulteta, te je istakla da je univerzitetski repozitorij baza elektronskih znanstvenih i obrazovnih sadržaja praćena skupom servisa za pohranjivanje, čuvanje, pretraživanje i distribuciju. To je kompleksan sistem koji uključuje upravljanje hardverom, softverom, digitalnim sadržajima, pravima objavljivanja i pristupa, naglasila je. Uspostavljanje i održavanje ovakvog sistema zahtijeva projektni pristup i saradnju tima multidisciplinarnih stručnjaka. Otvoreni repozitorij omogućava otvorenu diseminaciju rezultata istraživačkog rada putem interneta i na taj način ostvarenje više značajnih ciljeva: korištenje prezentiranih elektronskih sadržaja u edukaciji, daljnju primjenu postignutih rezultata u istraživanjima unutar i izvan Univerziteta i značajan doprinos prevenciji plagijarizma na Univerzitetu u Sarajevu. U izlaganju je docentica Bošković prezentirala plan uspostave otvorenog repozitorija teza ORTEZ i rezultata projekta „Naučna baština: digitalizacija najstarijih doktorskih disertacija Univerziteta u Sarajevu“.

U okviru održanog okruglog stola prof. dr. Senada Kalabušić sa Prirodno-matematičkog fakulteta i doc. dr. Elmedin Selmanović, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra  (UTIC), predstavili su softver za detekciju plagijarizma i način korištenja te njegovu primjenu na Univerzitetu u Sarajevu. Također, predstavili su i Erasmus+ projekat Re@WBC – „Jačanje istraživačkog potencijala u visokom obrazovanju za napredan razvoj regiona ZB“ („Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region“) u kojem učestvuje Univerzitet u Sarajevu, a u okviru kojeg je i nabavljen softver za detekciju plagijarizma.

Cilj okruglog stola bilo je predstavljanje dosadašnjih aktivnosti na prevenciji plagijarizma koje je Univerzitet u Sarajevu realizirao u prethodnom periodu, potom prezentiranje pravnih aspekata o plagijarizmu, autorskim i srodnim pravima, zatim analiziranje i korištenje prezentiranih elektronskih sadržaja u edukaciji i daljnja primjena postignutih rezultata u istraživanjima unutar i izvan Univerziteta, kao i ukazivanje na važnost kontinuirane edukacije akademskog i neakademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu o prevenciji plagijarizma i zaštiti autorskih prava i intelektualnog vlasništva, te predstavljanje softvera za utvrđivanje originalnosti radova koji se objavljuju na Univerzitetu u Sarajevu.
 

Prof. dr. Maida Čohodar Husić, prorektorica za kvalitet UNSA
Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor UNSA
Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“
Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“
Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“
Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“
Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“
Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“
Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“
Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“
Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“
Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“
Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“
Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“
Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“
Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“
Doc. dr. Dušanka Bošković, Elektrotehnički fakultet UNSA
Prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju UNSA