Obavještenje o zakazivanju prezentacije radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Jasmine Smajić

Medicinski fakultet

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Jasmine Smajić, pod nazivom „Značaj određivanja savremenih lipidnih indeksa u procjeni lipidnog aterogenog profila u hroničnoj bubrežnoj bolesti“, za utorak, 16. jula/srpnja 2019. godine u 14 sati u Sali Katedre za medicinsku biohemiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90, lamela B, I sprat.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Jasmine Smajić pod nazivom „Značaj određivanja savremenih lipidnih indeksa u procjeni lipidnog aterogenog profila u hroničnoj bubrežnoj bolesti“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-19-88/19  od 26. 06. 2019. godine, u slijedećem sastavu:

a)    Prof. dr. Senija Rašić – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - predsjednik
b)    Prof. dr. Sabaheta Hasić – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Medicinska biohemija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – mentor - član
c)    Prof. dr. Mirza Dilić – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - član
d)    Doc. dr. Alen Džubur – docent Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - zamjenski član
    
Nakon obavljenog zadatka, Komisija će sačiniti i podnijeti svoj izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću doktorskog studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.