Obavještenje o zakazivanju prezentacije radne verzije doktorske disertacije mr. sci. dr. Adisa Salihbegovića

Medicinski fakultet

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU

Broj: 02-3-3-AK-6213-1/18
Sarajevo, 10. 09. 2018.

OBAVJEŠTENJE 
O ZAKAZIVANJU PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3 i 4 Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Adisa Salihbegovića, pod nazivom „Sudsko-medicinska ekspertiza posmrtnih ostataka iz masovne grobnice ‹‹Tomašica››“, za ponedjeljak, 17. septembar/rujan 2018. godine u  12 sati u Sali za Katedre za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Adisa Salihbegovića pod nazivom „Validnost kompjuterske tomografije srca u procjeni kompleksnosti koronarne bolesti kalkulacijom Syntax skora“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-906/18 od 18. 07. 2018. godine, u slijedećem sastavu:

a)    Prof. dr. Nermin Sarajlić, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Sudska medicina , Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – predsjednik komisije
b)    Prof. dr. Svjetlana Radović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – član
c)    Prof. dr. Vedo Tuco, vanredni profesor Univerziteta u Tuzli za naučnu oblast Sudska medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli – član

Nakon obavljenog zadatka, Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
                                                                              
DEKAN
Prof. dr. Semra Čavaljuga, s.r.